BỘ TÀI CHÍNH
Số: 503-TC/BH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 155/HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐTC ngày 2-3-1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam;

Sau hai năm triển khai thí điểm bảo hiểm vật chất xe cơ giới;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam triển khai bảo hiểm chất xe cơ giới theo hình thức tự nguyện.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-1992.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng