UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ;

- Căn cứ Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ (nay quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông ban hành ngày 02/12/1994

- Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

- Căn cứ Chỉ thị 317/TTg ngày 26/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông;

- Căn cứ Nghị định 49/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

- Căn cứ Quyết định 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 2256 ngày 7/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sử dụng vỉa hè đường và phương tiện thô sơ cơ giới nhỏ.

- Căn cứ Chỉ thị số 236/CT-GTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 21/7/1997 về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 59/TT-GTCC ngày 12/12/1997 và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các Quy định về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm:

1. Quy định về việc phát triển và quản lý hệ thống cây xanh.

2. Quy định về việc quản lý và khai thác hệ thống thoát nước đô thị.

3. Quy định về việc quản lý và khai thác sử dụng vỉa hè.

4. Quy định về việc xác định đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến giao thông đô thị và đường thuỷ nội địa

5. Quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1998. Những văn bản của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ) về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng giao thống công chính nêu ở trên đều không còn hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Những quy định của UBND thành phố Đà Nẵng trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.