ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 504/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNHTHẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, TrưởngBan Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyềnThành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh.

Ban Cải tạo công thương nghiệpQuận Bình Thạnh là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dânQuận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và củaỦy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ vềchuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thànhphố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Quận Bình Thạnh có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban,Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việccải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngànhthương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa,nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí NGUYỄN VĂN CHÍ, Chủtịch UBND Quận làm Trưởng Ban

2) Đồng chí LÊ CÔNG THANH, PhóChủ tịch UBND Quận - Phó Ban

3) Đồng chí NGUYỄN HỮU QUÍ (7Quân), Phó Chủ tịch - Phó Ban

4) Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG,Phó Công an Quận - Phó Ban

5) Đồng chí TRẦN VĂN ỨNG - Ủyviên Thường trực

6) Đồng chí LÊ VĂN THANH - Ủyviên Thường trực

7) Đồng chí LÂM VĂN VỮNG, Liênhiệp Công đoàn - Ủy viên Thường trực

8) Đồng chí NGUYỄN VĂN BƠI (ChínTiến), Công an Quận - Ủy viên Thường trực

9) Đồng chí THÂN THỊ THÙY TRÂM -Ủy viên Tổng hợp

10) Đồng chí NGUYỄN TẤN MINH,Trưởng phòng Công nghiệp Quận, Ủy viên

11) Đồng chí NGUYỄN BĂNG TÂM,Thường trực Quận đoàn - Ủy viên

12) Đồng chí PHẠM THỊ TUYẾT, Quậnhội Phụ nữ - Ủy viên

13) Đồng chí TRANG THỊ NGHI, Phóphòng Thương nghiệp Quận - Ủy viên

14) Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU,Phó Công an Quận - Ủy viên

15) Đồng chí ĐINH VĂN TẢO, Phóphòng TCCQ - Ủy viên

16) Đồng chí NGUYỄN VĂN PHƯỚC,Phó phòng Nông nghiệp Quận - Ủy viên

17) Đồng chí ĐÀO XUÂN DIẾM, Mặttrận - Ủy viên

18) Đồng chí BẢY RẨY, Phó Ban Tổchức Quận ủy - Ủy viên

19) Đồng chí NGUYỄN VĂN TỴ,Phòng Kế hoạch Quận - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh là 15 (mười lăm) người (không kể cáccán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh nằm trong kinh phí chung của Quận(Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giaodịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh và Ban Cải tạo Quận BìnhThạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn