UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

"V/V:BANHÀNH CÁC QUY CHẾ TẠM THỜI THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ."

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷban Nhân dân các cấp;

-Căn cứ Chỉ thị số 30/TC-TW ngày 18/02/1998của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ;

- Căn cứ Thông báo số 89 / TB-TUngày05/02/1998 của Thường trực Thành uỷ Hải Phòng về đẩy mạnh xây dựng thiết chếdân chủ ở cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định nàycác quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm:

1- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở cácDoanh nghiệp Nhà nước.

2- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở các xã,thị trấn.

3- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở phường.

4- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở Trườnghọc.

Điều II: 1- Thành lập các tổ công táctriển khai thí điểm các quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân côngTổ trưởng các tổ công tác này trên cơ sở các tổ công tác và Tổ trưởng thuộc Banchỉ đạo thí điểm dân chủ ở cơ sở của Thành uỷ gồm:

a. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạmthời về thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước; Đồng chí Trưởng Ban Kinh tếThành uỷ làm Tổ trưởng tổ công tác.

b. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạmthời về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷlàm Tổ trưởng tổ công tác.

c. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạmthời về thực hiện dân chủ ở phường; Đồng chí trưởng Ban Tổ chức Chính quyềnthành phố làm Tổ trưởng tổ công tác.

d. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạmthời về thực hiện dân chủ ở trường học; Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷlàm Tổ trưởng tổ công tác.

2- Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm tổ chứchoạt động của tổ công tác giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố tổ chức hướng dẫn;tổng hợp các ván đề phát sinh, nghiên cứu và đề xuất bổ sung, hoàn chỉnh để banhành chính thức quy chế thực hiện dân chủ trong thời gian tới.

- Giao cho Ban tổ chức Chính quyền thành phốphối hợp với Ban Dân vận Thành uỷ và các Ban của Thành uỷ tổng hợp tình hìnhphản ánh của các tổ công tác thường xuyên báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Điều III: 1- Tổ chức chỉ đạo thí điểmtriển khai quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở 8 đơn vị theo kế hoạch số 24ngày 17/2/1998 của Ban chỉ đạo thành phố như sau:

a. Công ty Thảm len Hàng kênh; Công ty Sơn Hảiphòng.

b. Xã Đặng Cương; xã An Đồng thuộc huyện An Hải.

c. Phường Lê Lợi; phường Đổng Quốc Bình thuộcquận Ngô quyền.

d. Trường phổ thông trung học kỹ thuật HồngBàng, trường phổ thông cơ sở Nguyễn Trãi Hồng Bàng.

2- Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngànhcủa thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thí điểm quy chế tạm thời vềthực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp, ngành mình để rút kinh nghiệmtổ chức chỉ đạo thực hiện, bổ sung hoàn chỉnh ban hành quy chế chính thức.

Điều IV: Quy chế tạm thời về thực hiệndân chủ ở 4 lĩnh vực nói tại điều I của Quyết định này chỉ áp dụng ở các đơn vịđược chọn làm thí điểm và trong thời hạn từ 15/4 đến 15/7/1998.

Điều V: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền thành phố, Tổ trưởng các tổ công táctriển khai thí điểm quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chủ tịch Uỷ ban Nhândân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, các cơquan, đơn vị thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CP, VPCP
- TTTU, TTHĐNDTP
- Đ/C Bí thư TU, CT HĐNDTP
- CT UBND TP
- Các PCT UBND TP
- Các ngành , UBND quận, huyện, thị xã, các Ban của Thành uỷ, VPTU
- CPVP
- Các tổ CV
- Lưu VP

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
Trần Huy Năng