BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/10/2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

_______________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC , ngày 30/10/2006 của Bộ Y tế-Bộ Tài chính, hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Do lỗi trong quá trình in ấn và ban hành, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC, ngày 30/10/2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụQuyết định 5046/QĐ-BYT 1/01/clip_image002 .jpg" width="2" />dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được đính chính như sau:

Đã in là: 1. Nhiễm HIV/ AIDS;

2. Nhiễm viêm gan virus B,C;

3. Nghiện ma tuý;

4. Bệnh lao phổi (đang tiến triển hoặc chưa chữa khỏi);

5. Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và bệnh ngoài da:

Nay bỏ khoản 1. Nhiễm HIV/ AIDS và sửa lại là:

1. Nhiễm viêm gan virus B,C;

2. Nghiện ma tuý;

3. Bệnh lao phổi (đang tiến triển hoặc chưa chữa khỏi);

4. Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và bệnh ngoài da:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên