ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 506/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên cáclĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Đức, TrưởngBan Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánhquyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập BanCải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Đức.

Ban Cải tạo công thương nghiệp HuyệnThủ Đức là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện),chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhândân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên mônnghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Huyện Thủ Đức có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành,Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo côngthương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệpxã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch vàgiúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cảitạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thươngnghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệthuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạocủa Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí VÕ THÀNH ĐÔ, Trưởng phòngCông nghiệp Huyện làm Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN HỮU TRUNG, đạidiện phòng Thương nghiệp Huyện - Phó Ban I

3) Đồng chí LÂM NGUYỆT - Phó BanII

4) Đồng chí NGUYỄN CÔNG MINH, đạidiện Ban đăng ký kinh doanh Huyện- Phó Ban III

5) Đồng chí NGUYỄN XUÂN CẢNH - Ủyviên

6) Đồng chí VÕ GỞI - Ủy viên

7) Đồng chí LÊ VĂN THỌ, đại diệnPhòng Tài chánh Huyện - Ủy viên

8) Đồng chí NGUYỄN QUANG CHUNG, cánbộ Ban Cải tạo Huyện - Ủy viên

9) Đồng chí VŨ XUÂN LAI – cán bộBan Cải tạo Huyện - Ủy viên

10) Đồng chí BÙI THỊ THƯ, đại diệnBách hóa - Ủy viên

11) Đồng chí LÝ VĂN ÔN, đại diệnCông đoàn Huyện - Ủy viên

12) Đồng chí BÙI THỊ QUYÊN, đại diệnPhòng Lao động Huyện - Ủy viên

13) Đồng chí XUÂN LAN, cán bộ Huyệnhội Phụ nữ - Ủy viên

14) Đồng chí PHẠM HỮU PHẨM, đại diệnPhòng Y tế Huyện - Ủy viên

15) Đồng chí LÊ VĂN SEN, cán bộ phụtrách Tổng hợp Ban Cải tạo - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Huyện Thủ Đức là 15 (mười lăm) người (không kể các cánbộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạocông thương nghiệp Huyện Thủ Đức nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) vàBan Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trongcông tác.

Điều 5.- Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Đức và Ban Cải tạo Huyện Thủ Đức chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn