ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đ ồng nhân dân và Ủ y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/20 10 /NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ v sa đổi, b sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai th tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 126/TTr-STP ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 36 (ba mươi sáu) thủ tục hành chính của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo danh mục và nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thay thế các thủ tục hành chính số 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 khoản III, mục C, phần I, II của Quyết định số 187/QĐ-CT ngày 03/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính được giữ nguyên; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 03 khoản II, mục B phần I, II và số 12 khoản III, mục C, phần I, II của Quyết định số 187/QĐ-CT ngày 03/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm Quyết định s506/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Kon Tum)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mc thủ tc hành chính mới ban hành: 30 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

* Lĩnh vực Công chứng: 09 TTHC

01

Thủ tục bố trí tập sự hành nghề công chứng

02

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

03

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04

Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

05

Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

06

Thủ tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng

07

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

08

Thủ tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

09

Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

* Lĩnh vực Luật sư: (21 TTHC)

01

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư

02

Thủ tục chuyển Đoàn luật sư

03

Thủ tục hợp nhất công ty luật

04

Thủ tục sáp nhập công ty luật

05

Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

06

Thủ tục ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

07

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

08

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

09

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

10

Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

11

Thủ tục báo cáo của Đoàn luật sư

12

Thủ tục gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư

13

Thủ tục thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

14

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

15

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề luật sư

16

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

17

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

18

Thủ tục tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư

19

Thủ tục báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

20

Thủ tục thay đổi luật sư hướng dẫn

21

Thủ tục báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư

II.Danh mục thủ tc nh chính sa đổi, bổ sung: 06 TTHC

STT

Sh sơTTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, b sung, thay thế

* Lĩnh vực Luật sư: 06 TTHC

01

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

02

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

03

Thủ tục giải thể Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

04

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

05

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

06

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ: 02 TTHC

STT

S h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ th tục hành chính

* Lĩnh vực Luật sư: 04 TTHC

01

Cho phép thành lập Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

02

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Tổng cộng: 36TTHC