ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 507/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNHCHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vàoLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, TrưởngBan Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánhquyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.

Ban Cải tạo công thương nghiệpHuyện Bình Chánh là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dânQuận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và củaỦy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ vềchuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thànhphố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Huyện Bình Chánh có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban,Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việccải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngànhthương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa,nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí HỒ NGỌC ĐIỀN, Phó Bíthư Huyện ủy làm Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN QUỐC TRỌNG,TP Ngân hàng Huyện - Phó Ban T/trực

3) Đồng chí PHẠM VĂN HOÀNH - PhóBan chuyên trách TT

4) Đồng chí TRẦN VĂN LINH, PhóChủ tịch Huyện - Phó Ban

5) Đồng chí LÂM ANH TÙNG, Trưởngphòng TN Huyện – Phó Ban

6) Đồng chí LÂM MINH DẦN, PhóCông an Huyện là Ủy viên

7) Đồng chí NGUYỄN VĂN HỒNG,Trưởng phòng Nhà đất Huyện - Ủy viên

8) Đồng chí NGUYỄN VĂN PHÂN, đạidiện Phòng GTVT Huyện - Ủy viên

9) Đồng chí HÀ THÔNG, đại diệnPhòng Công nghiệp Huyện - Ủy viên

10) Đồng chí NGUYỄN VĂN XINH,Thơ ký Công đoàn Huyện - Ủy viên

11) Đồng chí HÀ QUANG VINH,Huyện đoàn phó - Ủy viên

12) Đồng chí NGUYỄN THỊ BÔNG,BCH Phụ nữ Huyện - Ủy viên

13) Đồng chí NGUYỄN VĂN QUANG -Ủy viên

14) Đồng chí DƯƠNG VĂN HƯỞNG,cán bộ Phòng Công nghiệp - Ủy viên

15) Đồng chí NGUYỄN VĂN BÉ, đạidiện Phòng Tài chánh - Ủy viên

16) Đồng chí HOÀNG THẾ ÂN, đạidiện Phòng Thuế Huyện - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh là 15 (mười lăm) người (không kểcác cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh nằm trong kinh phí chung của Quận(Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giaodịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh và Ban Cải tạo Huyện BìnhChánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn