qdct507 (1)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân, ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểmsoát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 ca Chính phsửa đi, b sung một s điu của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tưpháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kếtquả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 ca UBND tnhKon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công b, công khai thủ tục hành chínhthuộc thm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàntỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 39/TTr-SXD ngày09/10/2014 và ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số 734/STP-KSTTHC ngày16/10/2014,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm 08 (tám) thủ tục hành chính (có danh mụcvà nội dung cụ th của từng th tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT-NC4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số: 507/QĐ-UBND , ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

TÊN TH TỤC HÀNH CHÍNH

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ XÂY DỰNG (05 thủ tục)

I

Lĩnh vực nhà ở (03 thủ tục)

1

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

2

Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

3

Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

II

Lĩnh vực xây dựng (02 thủ tục)

1

Thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dụng

2

Thủ tục thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA CẤP HUYỆN (03 thủ tục)

I

Lĩnh vực nhà ở (03 thủ tục)

1

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

2

Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

3

Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

Tổng cộng: 08 Thủ tục hành chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum