BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5073/QĐ-BGD &ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại CV số 660/TCCB ngày 17/02/2004 và của Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp Tuy Hòa tại Tờ trình số 05/TTr-TCN ngày 16 tháng 02 năm 2005;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp Tuy Hòa.

Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp Hà Nội trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật địa chất, Công nghệ Hóa chất, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ cơ khí;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3.Trường Cao đẳng Công nghệ Tuy Hòa trực thuộc Bộ Công nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo Điều lệ trưởng cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ công nghiệp; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế họach – tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội
- VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND tỉnh, TP Trực thuộc TU;
- Lưu VT, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hiển