ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5077/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN SIÊU THỊ TỔNG HỢP VÀO QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề xuất của Sở Công Thương tại văn bản số 3917/SCT-QLTM ngày 11/8/2016 về việc bổ sung Siêu thị tổng hợp vào Qui hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1098/BC-KH &ĐT ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự án Siêu thị tổng hợp vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Siêu thị tổng hợp.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội.

- Địa điểm: Khu đất 2,5ha sân bay Bạch Mai, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đang quản lý).

- Diện tích đất dự án: 3.702 m2.

- Diện tích xây dựng: 2.310 m2.

- Quy mô: Siêu thị hạng 2.

Điều 2.Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: PCVP T. V. Dũng, KT, ĐT, TKBT
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung