ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn học phí tại

cơ sở đào tạo hệ chính quy trong tỉnh Lào Cai

______________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT .BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và dào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số: 665/TT .TC-VG ngày 16/10/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu học phí đối với hoạt động đào tạo hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh Lào Cai như sau:

- Đào tạo trung học chuyên nghiệp: 50.000 đ/người/1 tháng.

- Đào tạo nghề: 50.000 đ/người/1 tháng.

(thời gian thực học từ 12 ngày trong tháng trở lên được tính 1 tháng)

Điều 2. Học phí được thu từng tháng, theo số tháng thực học. Giao cho các cơ sở đào tạo tổ chức thu học phí của học viên, phải dùng chứng từ thu do ngành thuế phát hành để thu học phí.

- Nguồn thu học phí được sử dụng toàn bộ cho công tác đào tạo theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các quy định khác về miễn, giảm, tổ chức thu, quản lý, sử dụng nguồn thu học phí thực hiện theo Thông tư 54/1998/TTLT -BGD &ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện từ 01 tháng 11 năm 2002.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên