UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 508-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 103 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CPngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt,ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nôngnghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành103 (một trăm không ba) tiêu chuẩn Nhà nước về Đi-ốt tiếp điểm thông dụng bándẫn; Điện trở màng thay đổi; Môi trường lắp đặt thiết bị điện, Vật liệu cáchđiện rắn; Máy điện quay; Đai truyền hình thang; Bánh đai thang; Truyền độngbánh răng trụ mô đun nhỏ prôpin đồng hồ; Vật đúc bằng thép; Truyền động bánhrăng trụ thân khai ăn khớp trong; Truyền động bánh răng côn; Hộp giảm tốc trụcvít trụ thông dụng; Truyền động bánh răng trụ ăn khớp nôvicôp; Đáy côn; Đáyphẳng, Đáy elíp; Gang đúc lò cao; Dây thép hàn; Thép tấm; Tơ sống ươm máy; Vòiphun động cơ điêzen; Bình lọc thô nhiên liệu; Bình lọc không khí động cơđiêzen; Lạc quả lạc hạt; Hạt giống đay; Hệ thủy lực khí nén và bôi trơn. (Danhmục kèm theo quyết định này)(1)

Điều 2. – Tùy theo hìnhthức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phảiđược nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quantrong cả nước.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc

(1)Không in danh mục.