ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5080/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO 1237 THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố Hà Nội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của thành phố Hà Nội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tại Tờ trình số 2164/TTr-BTL ngày 29/8/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 Thành phố tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 thành phố Hà Nội).

Trưởng Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thay đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ủy viên:

Đồng chí Đại tá Thái Tâm Tứ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thay đồng chí Nguyễn Xuân Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Điều 2.Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo 1237 thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Thành phố và kiện toàn theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND Thành phố không thay đổi. Ban Chỉ đạo 1237 thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Ban Chỉ đạo 1237 thành phố Hà Nội; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237;
- Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, các phòng: KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung