BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP HỘI ĐỒNG AN TOÀN SINH HỌC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PháttriểnNông thôn;

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toànsinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinhvật biến đổi gen;

Căn cứ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPTNT quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môitrường của giống cây trồng biến đổi gen;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, gọitắt là Hội đồng an toàn sinh học ngành (danh sách kèm theo).

Điều 2. Hộiđồng an toàn sinh học ngành có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ đăng ký khảo nghiệmđánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen; đánh giá kết quả khảo nghiệm; thẩm định hồ sơ đăng kýTổ chức khảo nghiệm và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khảo nghiệm; công nhận kết quả khảo nghiệmvà chỉ định Tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môitrường của giống cây trồng biến đổi gen.

Điều 3. Hộiđồng an toàn sinh học ngành có nhiệm kỳ 3 năm và hoạt động theo cơ chế của hộiđồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học.

Điều 4. Địnhmức chi cho các hoạt động của Hội đồng an toàn sinh học ngành theo Hội đồng tưvấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN, được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế của"Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng côngnghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020".

Điều 5. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng an toàn sinh học ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Lưu: VT,
KHCN. (65 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

DANH SÁCH

HỘIĐỒNG AN TOÀN SINH HỌC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 509/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyn Văn Tut

Viện Khoa học Nông nghiệp Vit Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Lê Huy Hàm

Viện Di truyn Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phó chủ tịch

3

TS. Phạm Anh Cường

Cục Bảo tn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

4

PGS.TS. Nông Văn Hải

Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyn Xuân Hng

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

6

TS. Nguyn Văn Liu

Vụ Khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

7

TS. Phạm Đồng Quảng

Cục Trng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Hồng Sơn

Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

9

TS. Nguyn Thị Thanh Thủy

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

10

TS. Dương Hoa Xô

Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

11

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện Khoa học Nông nghiệp Vit Nam

Ủy viên, Thư ký

Thư ký hành chính:

TS. Nguyễn Kim Chiến, Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường

ThS. Trần Tuấn Quỳnh, Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường