UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nhiệm vụ đối với trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 719/SNG-VP ngày 09 tháng 6 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

Thực hiện các hoạt động dịch vụ: Tổ chức sự kiện; tư vấn du học; cung ứng và quản lý lao động cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Minh