BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005

phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BTC ngày 21/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước từ ngày 01/8/2005 là: 8,6%/năm. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua.

Điều 2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ theo mức lãi suất trên đây.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Huỳnh Thị Nhân