ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2006/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM GIỚI THIỆUVIỆC LÀM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNGYÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CPngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lậpvà hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 củaChính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giớithiệu việc làm;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 995/TT-LĐTBXH ngày 17/11/2005 và của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 35/TT-SNV ngày 10/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, thực hiện chức năng hoạtđộng giới thiệu việc làm và dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thươngbinh và xã hội.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biênchế và thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đồng thời chịu sự lãnh đạo trựctiếp về mọi mặt công tác của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, chịu sự chỉđạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mởtài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Đường Nguyễn Văn Linh - Phường An Tảo - Thịxã Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm của Trung tâm

a, Nhiệm vụ:

- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liênquan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Giới thiệu việc làm cho người lao động: cung ứng vàtuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động trong và ngoài nước theoquy định của pháp luật.

- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thịtrường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêuchuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cảnước.

- Được tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâmnhưng không trái với quy định của pháp luật.

b, Quyền hạn:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản láy cán bộ, viên chứctheo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp củaNhà nước và quy định của UBND tỉnh; tuyển lao động và giao kết hợp đồng laođộng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệuviệc làm và dạy nghề, học nghề.

- Khai thác các thông tin về lao động, việc làm vàdạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.

- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tinvề tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cungứng lao động.

- Thu phí giới thiệu việc làm (gồm: tư vấn, giớithiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động - việc làm) và thu họcphí theo quy định của pháp luật.

- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chínhtheo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu vàđược miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

c, Trách nhiệm của Trung tâm:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quanđến tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện đúng kếhoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các quyền lợi cho cán bộ và những ngườilàm việc ở Trung tâm với hình thức hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theoquy định của Pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các camkết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tưvấn.

- Cán bộ, viên chức và những người làm việc theo hợpđồng lao động, hợp đồng làm việc của Trung tâm phải đeo biển, trang phục thốngnhất khi làm việc.

- Lập sổ để theo dõi các hoạt động của Trung tâm theoquy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động doTrung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian một năm (đối với trường hợpthực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên) hoặc trong thời gian thựchiện hợp đồng lao động (đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao độngdưới 12 tháng).

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thành lập,Trung tâm phải thông báo trên Báo Hưng Yên hoặc Báo Trung ương trong 05 số liềncác thông tin về tên gọi, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giámđốc, số điện thoại của Trung tâm.

Trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Trung tâmcó trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnhvề ngày bắt đầu hoạt động và lĩnh vực hoạt động.

Trước 05/7 và ngày 05/01 hàng năm, Trung tâm có tráchnhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về Sở Lao động - Thương binh vàxã hội và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tàisản được giao, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ,đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc Trungtâm theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trungtâm.

a, Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốcTrung tâm do UBND tỉnh quyết định theo phân cấp hiện hành.

b, Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm

- Phòng Dạy nghề

c, Biên chế: Biên chế sự nghiệp của Trung tâm là 05người và căn cứ khối lượng công việc do Trung tâm đảm nhận UBND tỉnh định biêntheo đề nghị của liên ngành Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội bố trí,sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm phù hợp với chức danh, tiêuchuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cánbộ, công chức, viên chức.

d, Kinh phí hoạt động

- Kinh phí nhà nước cấp cho 05 biên chế sự nghiệp. Sốđịnh biên do UBND tỉnh quyết định tương ứng với khối lượng công việc Trung tâmđảm nhận và được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thuvà các văn bản hướng dẫn khác của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động, mối quan hệcông tác và lề lối làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâmtheo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 491/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên và có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành:Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khobạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trung tâm giới thiệuviệc làm có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường