ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHPHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sungvề việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụngđất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtvà giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-STNMT ngày 05/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủtrưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

QUY ĐỊNH

DIỆNTÍCH TÁCH THỬA ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHPHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân nhậnchuyển nhượng, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất.

2. Áp dụng cho các loại đất baogồm: Đất ở và đất nông nghiệp.

3. Không áp dụng cho các loạiđất còn lại.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đất ở: Là đất để xây dựngnhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, vườn, ao trong cùng mộtthửa đất thuộc khu dân cư được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở tại nông thôn,đất ở tại đô thị.

2. Đất nông nghiệp: Làđất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâmnghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng, baogồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làmmuối và đất nông nghiệp khác.

Điều 3. Hạn mức tách thửa đất ở

1. Đất ở tại các phường thuộcthị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộc các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểulà 40m2 (Bốn mươi mét vuông) và kích thước các cạnh thửa đất phải phù hợp vớiLuật Xây dựng.

2. Đất ở tại các xã còn lạithuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là 100m2(Một trăm mét vuông).

Điều 4. Hạn mức tách thửa đất nông nghiệp

1. Đất nông nghiệp tại cácphường thuộc thị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộc các huyện: Diện tích táchthửa tối thiểu là 500m2 (năm trăm mét vuông).

2. Đất nông nghiệp tại các xãcòn lại thuộc thị xã Đồng Xoài và các huyện: Diện tích tách thửa tối thiểu là1.000m2 (một ngàn mét vuông).

Điều 5. Trường hợp táchthửa đất nông nghiệp tại các phường thuộc thị xã Đồng Xoài, các thị trấn thuộccác huyện nằm trong địa điểm quy hoạch khu dân cư, đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt thì việc tách thửa phải chuyển sang mục đích làm đất ở. Diện tíchtách thửa tối thiểu là 100m2 (một trăm mét vuông).

Điều 6. Trường hợp táchthửa đất nông nghiệp tại các xã còn lại nằm trong địa điểm quy hoạch khu dâncư, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc tách thửa phải chuyển sang mụcđích làm đất ở. Diện tích tách thửa tối thiểu là 200m2 (hai trăm mét vuông).

Điều 7. Trường hợp táchthửa đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ tính hạm mức của đất ở.

Điều 8. Các trường hợpkhác do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triểnkhai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 10. Trong quá trìnhtổ chức thực hiện Quy định này, các ngành, địa phương phản ánh mọi khó khăn,vướng mắc về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét,điều chỉnh cho phù hợp./.