ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI TỪNGUỒN THU HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 30/10/2006 của Quốc hội về việc quy định nguồn thu từ hoạt động xổ số kiếnthiết không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương của các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 từ ngày 05-07/12/2007 về dựtoán thu, chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết tỉnh Long An năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi từ nguồn thuhoạt động xổ số kiến thiết tỉnh Long An năm 2008, cụ thể như sau:

- Thu: 290.000.000.000đồng (hai trăm chín mươi tỷ đồng),

- Chi: 290.000.000.000đồng (hai trăm chín mươi tỷ đồng) để xây dựng các công trình, dự án phúc lợi xãhội năm 2008 (chi tiết từng công trình, dự án theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao tại điều 1,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty xổ sốkiến thiết Long An và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chủ động xâydựng kế hoạch cụ thể, các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệmvụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giámđốc Công ty xổ số kiến thiết Long An chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, STC.H.
XSKT-08

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND giao dự toán thu, chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết năm 2008 do tỉnh Long An ban hành