THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁNKÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (ĐỢT 1) NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Nghịđịnh số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luậtđất đai;
Căn cứ Luật đầu tư 2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chínhphủ, quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố về việcban hành Quy định về đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư có dự án sử dụng đất trên địabàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số: 338/TT-KH &ĐT ngày 04/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Thànhphố Hà Nội đợt 1 năm 2007 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục dự ánkêu gọi đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2007 trên phương tiện thôngtin đại chúng, cổng giao tiếp điện tử của Thành phố, trang thông tin điện tửcủa Sở Kế hoạch và đầu tư để công khai kêu gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứulập và triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu lập và triểnkhai thực hiện dự án đã công bố tại điều 1 đề nghị đăng ký bằng văn bản gửi SởKế hoạch và đầu tư Hà Nội (Địa chỉ 17 – phố Trần Nguyên Hãn, điện thoại:8.256637, số fax: 8.251733, trang web: www.hapi.gov.vn).

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải trên phương tiện thông tinđại chúng, nếu có 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm đăng ký nghiên cứu lập và triểnkhai dự án, Sở Kế hoạch và đầu tư lập danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầutư, trình UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các quận,huyện làm bên mời thầu và tổ chức đấu thầu theo quy định tại quyết định số15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND thành phố.

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải trên phương tiệnthông tin đại chúng, chỉ có một số nhà đầu tư đăng ký lập và triển khai thựchiện dự án thì thực hiện chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại điều 22 quyếtđịnh số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố.

Điều 4. Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm đề xuất giao Trung tâmphát triển quỹ đất và UBND các quận, huyện tiến hành đền bù, GPMB theo quyhoạch để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Kinh phí GPMB do nhà đầu tư chịutrách nhiệm ứng trước và được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quyđịnh của pháp luật về đất đai và quy định của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch& đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính,Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Giámđốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố HN;
- Đ/c CT UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Như điều 3;
- Các báo, đài: KT&ĐT, HN mới, đài PT& TH Hà Nội, Đầu tư, Thời báo kinh tế VN (để đưa tin)
- V1, V2, KTt, c, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu


DANH MỤC

CÁC DỰ ÁNKÊU GỌI ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 (Theo lĩnh vực)(Kèm theo quyếtđịnh số 51/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng (phường, xã, ô quy hoạch)

Hiện trạng sử dụng đất

Chức năng sử dụng đất

Diện tích đất quy hoạch (ha)

Một số chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã phê duyệt

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao TB (tầng)

Tổng cộng: 90 DA

I

Lĩnh vực công nghiệp (5 dự án)

1

Xây dựng cơ sở công nghiệp

Ô quy hoạch A2-2/CN7, phường Thượng Thanh – Đức Giang, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

công nghiệp

0,9

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

2

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn

Khu vực CN 3, Xã Mai Đình, H. Sóc Sơn

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

SX công nghiệp

124,86

2007 – 2010

Quy mô 124,86 ha là đất nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Thực hiện theo QHTC, tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 25/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006

3

Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp

Xã Liên Ninh; Ô 75; Ô 76, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Công nghiệp

3,85

50

1,5

2008 – 2010

QHTC trục đường 1A, tỷ lệ 1/2.000, đã được UBND TP phê duyệt

4

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lệ Chi

Xã Lệ Chi, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Khu công nghiệp

20

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

5

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh (giai đoạn 2)

Xã Nguyên Khê, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp, đất ở

Đất công nghiệp

77,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Quy mô 77,5749 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/06

II

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (33 dự án)

1

Đầu tư khai thác Dịch vụ - Du lịch Hồ Tây

Quận Tây Hồ

Diện tích mặt nước =526ha và 18 km đường kè hồ và đường dạo

Công cộng

526

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Khai thác mặt nước và hạ tầng xung quanh Hồ Tây, Thành phố đã giao Quận dự thảo Quy chế quản lý khai thác Hồ Tây (Thông báo số 110/TB-UB ngày 16/4/2007 – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư)

2

Trung tâm thương mại chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La

Cụm 3 Phường Xuân La, Q. Tây Hồ

Hiện chợ đang xây dựng tầng 1, chờ thực hiện XHH

Xây dựng chợ, trung tâm thương mại và siêu thị

0,2

40

12

2007 – 2010

Sở QH-KT đã có công văn số 1948/QHKT-P1 ngày 14/11/2006 về chấp thuận quy hoạch: Chức năng: Chợ siêu thị nay thêm chức năng Văn phòng và mở rộng diện tích, đã có văn bản chấp thuận của UBND Thành phố ngày 16/4/2007

3

Đầu tư kinh doanh khai thác Xây dựng chợ Gia Quất

A1-5/CCKO P. Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng khu ở

0,57

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

4

Đầu tư kinh doanh khai thác Xây dựng chợ Thượng Cát

A2-2/CCDVO1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Chợ và đất do phường quản lý

Công cộng đơn vị ở

0,4

2007 – 2008

5

Xây dựng khách sạn Thượng Thanh

Ô quy hoạch CC-8, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng Thành phố

2,5

34,2

7,7

2007 – 2008

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

6

Xây dựng khu dịch vụ, khách sạn, văn hóa

Ô quy hoạch CC-9, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng Thành phố

0,92

33,1

8,3

2007 – 2008

7

Công trình công cộng dịch vụ kết hợp siêu thị điện máy, Ô tô kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C3-4/CCDVO1; C3-4/P2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng đơn vị ở, bãi đỗ xe

0,78

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

8

Xây dựng khách sạn kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C2-5/CCDVO C2-5/P2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

CC đơn vị ở Bãi đỗ xe

1,8

2007

9

Xây dựng siêu thị, văn phòng

Ô quy hoạch C2-1A/CCDVO2, phường Ngọc Lâm, Q. Long Biên

Hiện là nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, quận đang lập DA XD nhà văn hóa tại điểm khác

Công cộng đơn vị ở

0,052

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

10

Xây dựng Trung tâm thương mại Yên Sở

Ô C11-CCTP Phường Yên Sở, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

TT thương mại, dịch vụ công cộng

2,4

20-50

5-7

2008 – 2010

11

Xây dựng Trung tâm thương mại Trương Định

Chợ Trương Định, Q. Hoàng Mai

Chợ đang hoạt động nhưng đã xuống cấp

Chợ

0,26

40

7

2008 – 2010

12

Xây dựng trung tâm thương mại Vĩnh Hưng

Ô C4-CCKV, phường Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Công cộng

3,5

30-50

5-7

2008 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

13

Xây dựng tổ hợp thương mại khách sạn Đại Kim

Ô A4, phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Khách sạn

4,7

30

7-9

2009 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

14

Trung tâm thương mại KĐT Đền Lừ

Ô B7 – CCTP KĐT Đền Lừ, Q. Hoàng Mai

Đất chợ đang hoạt động, đất nông nghiệp

Trung tâm thương mại

2,36

30

6-7

2009 – 2010

15

Khu Thương mại dịch vụ Thanh Xuân Bắc

P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân

Được TP giao 6.100m2, đã GPMB được 4200m2 XD chợ TXB, tiếp tục GPMB (37 hộ dân) theo QĐ giao đất

Công cộng

0,61 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

16

Khu Thương mại dịch vụ Khương Đình (là chợ Khương Đình cũ)

P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân

Đã được TP giao 5000m2, chợ K. Đình thu hồi thêm khoảng 2000m2 đất dân cư để XD mở rộng

Công cộng

0,7 ha

2007 – 2008

Sở QH-KT đã góp ý chỉnh sửa QHTMB ngày 26/3/2007

17

Đầu tư xây dựng Chợ Thành Công

Ô quy hoạch B31, phường Thành Công, Q. Ba Đình

Chợ đang hoạt động

Đất công cộng

0,72

35

3

2008 – 2009

Sẽ xem xét đề xuất khi thực hiện dự án. Trả lại diện tích chợ đang hoạt động

18

Đầu tư xây dựng chợ Châu Long

Ô quy hoạch B67, phường Trúc Bạch, Q. Ba Đình

Chợ đang hoạt động

Chợ

0,21

35

1

2008 – 2009

19

Trung tâm Thương mại dịch vụ tổng hợp

Thị trấn Sóc Sơn

Đã GPMB

Công trình thương mại, dịch vụ

0,5

40

3-5

2007 – 2010

20

Dự án khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu vực III – khu vực công cộng và làng du lịch

Khu vực Đền Sóc, xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

Công trình công cộng và dịch vụ du lịch

20

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất đang lập QHCT tỷ lệ 1/500; Quy mô 20 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 08/5/2001

21

Đầu tư kinh doanh khai thác Chợ đầu mối phía nam huyện Thanh Trì

Xã Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì

Đã GPMB

Thương mại, văn phòng cho thuê

3

24,3

1

2007 – 2010

Xem xét thêm về chức năng và tầng cao do nhà đầu tư đề xuất khi thực hiện dự án

22

Đầu tư kinh doanh khai thác Chợ Cầu Bươu

Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Thương mại

2

21

2

2008 – 2009

23

Đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại

Xã Vĩnh Quỳnh; 15-CC3, H. Thanh Trì

Đất trống

Công cộng, thương mại phục vụ khu vực

0,56

30

3

2007 – 2009

24

Sân gôn Tả Thanh Oai

Xã Tả Thanh Oai, xã Đại Áng, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Dịch vụ giải trí

200-300

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2009 – 2010

25

Đầu tư xây dựng kinh doanh Chợ dược liệu Ninh Hiệp

Xã Ninh Hiệp, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Đất chuyên dùng

1,6

24

1

2007 – 2010

Đã có dự án

26

Sân gôn Phù Đổng – Dương Hà

Khu vực Bãi Phù Đổng Dương Hà, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Đề nghị xây dựng sân gôn

200

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Nằm tại bãi sông Đuống – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

27

Đầu tư kinh doanh khai thác Chợ Vân Trì

Xã Vân Nội, H. Đông Anh

Chợ cũ 0,5 ha; đất nông nghiệp mở rộng thêm là 1,5ha

Đề nghị xây dựng sân gôn

200

2007 – 2008

Thực hiện theo Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/05 và số 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004

28

Đầu tư kinh doanh khai thác chợ lâm sản Thượng Cát

Xã Thượng Cát, H. Từ Liêm

Đất nông nghiệp

Xây dựng chợ

4,5

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

29

Đầu tư xây dựng chợ Nhổn

Xã Xuân Phương, H. Từ Liêm

Chợ đang hoạt động

Xây dựng chợ

3,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

30

Đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn

Thị trấn Cầu Diễn, H. Từ Liêm

Chợ đang hoạt động

Xây dựng chợ

3,7

50

5-6

2007 – 2010

31

Công trình công cộng, dịch vụ

Ô quy hoạch CC-7, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng đơn vị ở

0,26

22,7

4

2007 – 2008

32

Dự án công viên du lịch sinh thái – bãi đỗ xe tĩnh

Khu vực Đầm Trị - Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất nông nghiệp

Cây xanh TP quận, huyện

10

5

1

2007 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

33

Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công cộng tại Ao Thùy Dương (khu vực ao con), phường Quảng An, Q. Tây Hồ

Phường Quảng A, Q. Tây Hồ

Đang là ao, hồ

Công cộng

4,5

30

3 tầng

2007 – 2010

III

Lĩnh vực nhà ở và công trình hỗn hợp (10 dự án)

1

Xây dựng trung tâm thương mại kết hợp khách sạn, văn phòng

Ô quy hoạch CC-1, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng Thành phố

1,53

35

7,5

2007 – 2008

2

Xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại, văn phòng, công trình công cộng

Ô quy hoạch CC-2, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng đơn vị ở

0,35

23,2

3

2007 – 2008

3

Xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê kết hợp bãi đỗ xe

C3-4/CCKO, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng khu ở, bãi đỗ xe

1,26

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

4

Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại và nhà ở

Phía Tây nam thị trấn Sóc Sơn

Đất nông nghiệp; chưa GPMB

Thương mại, dịch vụ và nhà ở

2,1

36-39

2,5-5

2007 – 2010

5

Xây dựng công trình tổng hợp dịch vụ hỗn hợp: thương mại, dịch vụ, văn phòng

Xã Liên Ninh; Ô 26 – HH, H. Thanh Trì

Một số lều quán tạm, còn lại là đất ao

Đất công trình hỗn hợp

0,68

40

10,7

2008 – 2010

Nằm trong khu vực nghiên cứu dự án đấu giá quyền sử dụng đất Ngũ Hiệp

6

Dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Nhà ở

4

40

6

2007 – 2008

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

7

Xây dựng nhà ở cho công nhân thuê

Xã Nguyên Khê, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Nhà ở

15

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Quy mô 15 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Sở QH-KT đã GTDD và hướng dẫn CĐT lập QHTMB và QHCT, tỷ lệ 1/500; Điều kiện ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP

8

Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Xuân Phương

Xã Xuân Phương, Từ Liêm

Đất nông nghiệp

Xây dựng khu đô thị mới

135

Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt

2007 – 2010

UBNDTP đã duyệt QH 1/500-Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

9

Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở

Phía Tây bắc thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp; chưa GPMB

Thương mại, dịch vụ nhà ở

2,5

35-40

3-5

2007 – 2010

10

Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ khu ở, bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C3-4/CCDVO4 C3-4/P4, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng đvị ở Bãi đỗ xe

0,5 ha

2007

Ô C3-4/CCDVO4 Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ khu ở; Ô C3-4/P4 Bãi đỗ xe

IV

Lĩnh vực văn hóa và thể thao (24 dự án)

1

Xây dựng trường mầm non chất lượng cao

Ô quy hoạch NT-1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,41

15

2

2007 – 2008

2

Trường mầm non thị trấn Đông Anh

Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Trường học

1

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Sở QH-KT đã GTDD và hướng dẫn CĐT lập QHTMB và QHCT, tỷ lệ 1/500

3

Xây dựng trường mầm non Thượng Thanh

Ô quy hoạch NT-6, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,13

24,2

2

2007 – 2008

4

Xây dựng trường mầm non chất lượng cao

Ô quy hoạch C3-4/NT2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,7 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

5

Xây dựng trường mầm non

C2-5/NT, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,67

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

6

Trường mầm non đô thị Đồng Tầu

Ô B8-NT, Đồng Tàu, Q. Hoàng Mai

Đã GPMB xong

Trường học

0,49

30

2

2008 – 2010

7

Dự án xây dựng trường mầm non tư thục Nhân Chính

Ô 1,15NT đường Láng Hạ - Thanh Xuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân

Đất nông nghiệp

Trường mầm non

0,23 ha

22

1,5

2007 – 2009

8

Trường mầm non khu đấu giá QSDĐ

Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H. Thanh Trì

Đất đấu giá

Giáo dục đào tạo

0,4

33,5

4,54

2007 – 2008

9

Dự án trường mầm non số 2

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Trường học

1,03

23,5

1,6

2007 – 2010

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

10

Dự án trường mầm non số 1

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Trường học

0,82

23,5

1,5

2007 – 2009

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

11

Đầu tư xây dựng trường tiểu học

Ô quy hoạch TH-1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

0,88

15,7

3

2007 – 2008

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

12

Xây dựng trường tiểu học Thượng Thanh

Ô quy hoạch TH-2, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

0,7

19,3

3,0

2007 – 2008

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

13

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao

Ô quy hoạch C3-4/THCS, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

1,53 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

14

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao

Ô quy hoạch C2-5/TH, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường TH

1,58

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

15

Xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao

Ô quy hoạch

C3-4/TH, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường THCS

1,8 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

16

Xây dựng trường trung học cơ sở

Ô quy hoạch

C2-5/THCS, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường THCS

1,25

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

17

Đầu tư xây dựng khai thác khu dịch vụ TDTT và Hồ Bơi Quảng Bá

Ô 16, phường Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất do TTTDTT đang quản lý;

Công trình công cộng

0,18 và hồ bơi Quảng Bá

40

5

2007 – 2010

18

Đầu tư khai thác bể bơi tại trung tâm thể dục thể thao

P. Xuân La, Q. Tây Hồ

Đất đã GPMB do trung tâm TDTT quản lý

Công cộng

0,3

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

19

Sân thể thao

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Sân bóng đá, thể thao

2,53

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

20

Dự án xây dựng tổ hợp sân vận động, bể bơi Trâu Quỳ

Xã Trâu Quỳ, Đặng Xá, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Sân bóng, bể bơi

7,8

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Nằm trong Khu Trung tâm thể dục thể thao Huyện, đã duyệt QHTMB+PAKT chung cho toàn khu

21

Đầu tư khai thác bể bơi trung tâm văn hóa thể thao huyện

Xã Phú Diễn, H. Từ Liêm

Dự án đã có đất, hạ tầng nằm trong trung tâm TDTT huyện, kêu gọi đầu tư hạng mục bể bơi

Bể bơi

4

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

22

Dự án siêu thị thể thao

Ô quy hoạch đất 4A1, Mỹ Đình, H. Từ Liêm

Đã GPMB

Thể thao

1,17

20,6

5

2007 – 2009

Nằm trong khu vực quy hoạch 1/500 đang trình duyệt vì vậy diện tích ô đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thực hiện dự án

23

Dự án sân thi đấu Tennis khán đài 3.000 chỗ có mái che + 12 sân tập phụ

Ô quy hoạch đất 4A2, Mỹ Đình, H. Từ Liêm

Đất nông nghiệp, đang GPMB

Thể thao

3,56

13,2

1

2007 – 2009

Nằm trong khu vực quy hoạch 1/500 đang trình duyệt vì vậy diện tích ô đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thực hiện dự án – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

24

Dự án xây dựng Bệnh viện 200 giường

P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân

Đất nông nghiệp

Bệnh viện

1 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2009

Sở QH-KT đã GTDD tại công văn số 1492/QHKT-P1 ngày 7/9/2006 để Quận làm thủ tục kêu gọi đầu tư

V

Các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng (18 dự án)

1

Bãi đỗ xe tĩnh cụm Tây Hồ

Cụm Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

0,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

2

Bãi đỗ xe – đề pô và trung tâm dịch vụ ô tô tổng hợp tại lô đất E1 khu đô thị mới Cầu Giấy

Khu đô thị mới Cầu Giấy

Bãi đỗ xe

2,4

2007 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

3

Công viên hồ điều hòa thuộc đô thị Tây Nam, Hà Nội

Phường Trung Hòa, Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Đất nông nghiệp

Công viên

11,24

2007 – 2010

4

Bãi đỗ xe kết hợp trạm bảo dưỡng phường Phúc Lợi

B3-6/P3, Phường Phúc Lợi, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

4,4

2007 – 2008

5

Đầu tư xây dựng khu cây xanh kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch: KT-1, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Đất dự trữ phát triển hạ tầng giao thông đô thị (cây xanh và đỗ xe khu vực)

0,56

2007 – 2008

Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/500 2 bên tuyến đường Cầu Chui – Đông Trù

6

Khu cây xanh kết hợp dịch vụ văn hóa thể thao

Ô quy hoạch CX-1, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Cây xanh đơn vị ở

0,22

2007 – 2008

7

Xây dựng trạm bảo dưỡng Ô tô kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch ĐX, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Điểm đỗ xe tập trung

0,26

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

8

Khu cây xanh kết hợp dịch vụ văn hóa thể thao

Ô quy hoạch C3-4/CXDVO, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Cây xanh đơn vị ở

0,96 ha

2007

9

Khu cây xanh, vườn hoa

Ô quy hoạch C2-4/CXDVO, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Cây xanh đơn vị ở

1,74

2007

10

Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp một số dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng

Ô quy hoạch C2-5/P1, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

1,09

2007

11

Xây dựng bến xe tĩnh Lĩnh Nam

Ô C8, phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Bến xe

1,03

> 20

3

2008 – 2010

12

Dự án hạ tầng cây xanh, hồ điều hòa, dịch vụ vui chơi văn hóa, thể thao

Phường Trương Định, Q. HBT

Đất ao của HTX nông nghiệp, chưa GPMB

Đất cây xanh, hồ điều hòa, dịch vụ vui chơi giải trí

0,7

10-15

2

2008 – 2010

13

Bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng

Phía đông nam thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp: chưa GPMB

Dịch vụ ga ra, giới thiệu sản phẩm; bãi đỗ xe

2,34

36

5

2007 – 2010

14

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Huyện Thanh Trì

H. Thanh Trì

Đã GPMB, đã xây dựng hàng rào và san, tôn nền

Bãi rác

12

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Lựa chọn nhà đầu tư theo điều kiện UBNDTP phê duyệt – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

15

Cảng hàng hóa Bát Tràng

Xã Bát Tràng, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp, phải GPMB 10 hộ dân

Công trình công cộng

2,5

2007 – 2010

16

Bãi đỗ xe và dịch vụ khu đền Sái

Xã Thụy Lâm, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng; bãi đỗ xe

1-1,5

2007 – 2008

Khu đất nằm trong khu vực hiện đang nghiên cứu QHCT, tỷ lệ 1/2.000

17

Cống hóa đoạn mương Phan Kế Bính (từ đường Linh Lang đến đường Liễu Giai) làm bãi đỗ xe

Q. Ba Đình

Kênh thoát nước

Thoát nước

L = 370m x B = 19,6m

2007 – 2008

18

Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe Liên Ninh

Xã Liên Ninh, 82-P, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

1

2007 – 2010

Tổng số: 90 dự án

I

KHỐI QUẬN (53DA)

Quận Tây Hồ (7DA)

1

Đầu tư khai thác Dịch vụ - Du lịch Hồ Tây

Quận Tây Hồ

Diện tích mặt nước =526ha và 18km đường kè hồ và đường dạo

Công cộng

526

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Khai thác mặt nước và hạ tầng xung quanh Hồ Tây

Thành phố đã giao Quận dự thảo Quy chế quản lý khai thác Hồ Tây (Thông báo số 110/TB-UB ngày 16/4/2007-Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

2

Trung tâm thương mại chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La

Cụm 3 Phường Xuân La, Q. Tây Hồ

Hiện chợ đang xây dựng tầng 1, chờ thực hiện XHH

Xây dựng chợ, trung tâm thương mại và siêu thị

0,2

40

12

2007 – 2010

Sở QH-KT đã có công văn số 1948/QHKT-P1 ngày 14/11/2006 về chấp thuận quy hoạch: Chức năng: Chợ - siêu thị nay thêm chức năng Văn phòng và mở rộng diện tích, đã có văn bản chấp thuận của UBND Thành phố ngày 16/4/2007

3

Đầu tư xây dựng khai thác khu dịch vụ TDTT và Hồ bơi Quảng Bá

Ô 16, phường Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất do TTTDTT đang quản lý;

Công trình công cộng

0,18 và hồ bơi Quảng Bá

40

5

2007 – 2010

4

Dự án công viên du lịch sinh thái – bãi đỗ xe tĩnh

Khu vực Đầm Trị - Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất nông nghiệp

Cây xanh TP quận, huyện

10

5

1

2007 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

5

Bãi đỗ xe tĩnh cụm Tây Hồ

Cụm Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

0,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 - 2010

6

Đầu tư khai thác bể bơi tại trung tâm thể dục thể thao

P. Xuân La, Q. Tây Hồ

Đất đã GPMB do trung tâm TDTT quản lý

Công cộng

0,3

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

7

Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công cộng tại Ao Thùy Dương (khu vực ao con), phường Quảng An, Q. Tây Hồ

Phường Quảng An, Q. Tây Hồ

Đang là ao, hồ

Công cộng

4,5

30

3 tầng

2007 – 2010

Quận Cầu Giấy (02 dự án)

1

Bãi đỗ xe – đề pô và trung tâm dịch vụ ô tô tổng hợp tại lô đất E1 khu đô thị mới Cầu Giấy

Khu đô thị mới Cầu Giấy

Bãi đỗ xe

2,4

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

2

Công viên hồ điều hòa thuộc đô thị Tây Nam, Hà Nội

Phường Trung Hòa, Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Đất nông nghiệp

Công viên

11,24

2007 – 2010

Quận Long Biên (30DA)

Đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được ghi danh mục năm 2006

1

Bãi đỗ xe, kết hợp trạm bảo dưỡng phường Phúc Lợi

B3-6/P3, Phường Phúc Lợi, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

4,4

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

2

Đầu tư kinh doanh khai thác xây dựng chợ Gia Quất

A1-5/CCKO P.Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng khu ở

0,57

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

3

Đầu tư kinh doanh khai thác xây dựng chợ Thượng Cát

A2-2/CCDVO1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Chợ và đất do phường quản lý

Công cộng đơn vị ở

0,4

2007 – 2008

Dọc đường 5 kéo dài

4

Đầu tư xây dựng khu cây xanh kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch: KT-1, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

đất nông nghiệp

Đất dự trữ phát triển hạ tầng giao thông đô thị (cây xanh và đỗ xe khu vực)

0,56

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/500 2 bên tuyến đường Cầu Chui – Đông Trù

5

Đầu xây dựng trường tiểu học

Ô quy hoạch TH-1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

0,88

15,7

3

2007 – 2008

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

6

Xây dựng trung tâm thương mại kết hợp khách sạn, văn phòng

Ô quy hoạch CC-1, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng Thành phố

1,53

35

7,5

2007 – 2008

7

Xây dựng trường mầm non chất lượng cao

Ô quy hoạch NT-1, phường Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,41

15

2

2007 – 2008

8

Khu cây xanh kết hợp dịch vụ văn hóa thể thao

Ô quy hoạch CX-1, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Xây xanh đơn vị ở

0,22

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

9

Xây dựng trạm bảo dưỡng Ô tô kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch ĐX, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Điểm đỗ xe tập trung

0,26

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

10

Xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại, văn phòng, công trình công cộng

Ô quy hoạch CC-2, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng đơn vị ở

0,35

23,2

3

2007 – 2008

11

Công trình công cộng, dịch vụ

Ô quy hoạch CC-7, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng đơn vị ở

0,26

22,7

4

2007 – 2008

12

Xây dựng khách sạn Thượng Thanh

Ô quy hoạch CC-8, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng Thành phố

2,5

34,2

7,7

2007 – 2008

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

13

Xây dựng trường mầm non Thượng Thanh

Ô quy hoạch NT-6, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,13

24,2

2

2007 – 2008

14

Xây dựng trường tiểu học Thượng Thanh

Ô quy hoạch TH-2, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

0,7

19,3

3,0

2007 – 2008

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

15

Xây dựng khu dịch vụ, khách sạn, văn hóa

Ô quy hoạch CC-9, Thượng Thanh, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng thành phố

0,92

33,1

8,3

2007 – 2008

16

Xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê kết hợp bãi đỗ xe

C3-4/CCKO, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng khu ở, bãi đỗ xe

1,26

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

17

Công trình công cộng, dịch vụ kết hợp siêu thị điện máy, ô tô kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C3-4/CCDVO1; C3-4/P2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng đơn vị ở, bãi đỗ xe

0,78

2007

18

Xây dựng trường mầm non chất lượng cao

Ô quy hoạch C3-4/NT2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,7ha

2007

19

Khu cây xanh kết hợp dịch vụ văn hóa thể thao

Ô quy hoạch C3-4/CXDVO, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Cây xanh đơn vị ở

0,96

2007

20

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao

Ô quy hoạch C3-4/THCS, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường tiểu học

1,53

2007

21

Xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao

Ô quy hoạch C3-4/TH, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường THCS

1,8

2007

22

Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ khu ở, Bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C3-4/CCDVO4 C3-4/P4, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công cộng đơn vị ở, Bãi đổ xe

0,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

Ô C3-4/CCDVO4 Xây dựng công trình công cộng, dịch vụ khu ở; Ô C3-4/P4 Bãi đỗ xe

Dọc đường 40m (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến đê Sông Hồng – Phường Long Biên)

23

Khu cây xanh, vườn hoa

Ô quy hoạch C2-4/CXDVO1, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Cây xanh đơn vị ở

1,74

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

24

Xây dựng trường mầm non

C2-5/NT, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Nhà trẻ

0,67

2007

25

Xây dựng trường tiểu học

Ô quy hoạch C2-5/TH, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường TH

1,58

2007

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

26

Xây dựng trường trung học cơ sở

Ô quy hoạch C2-5/THCS, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Trường THCS

1,25

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

Đã có trường công lập, Quận đề nghị XD thêm trường dân lập

27

Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp một số dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng

Ô quy hoạch C2-5/P1, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

1,09

2007

28

Xây dựng khách sạn kết hợp bãi đỗ xe

Ô quy hoạch C2-5/CCDVO C2-5/P2, Phường Long Biên, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

CC đơn vị ở

Bãi đỗ xe

1,8

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

Tại các phường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Thượng Thanh, Ngọc Lâm

29

Xây dựng cơ sở công nghiệp

Ô quy hoạch A2-2/CN7, phường Thượng Thanh – Đức Giang, Q. Long Biên

Đất nông nghiệp

Công nghiệp

0,9

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007

30

Xây dựng siêu thị, văn phòng

Ô quy hoạch C2-1A/CCDVO2, phường Ngọc Lâm, Q. Long Biên

Hiện là nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, quận đang lập DA XD nhà văn hóa tại địa điểm khác

Công cộng đơn vị ở

0,052

2007

Quận Hoàng Mai (7DA)

1

Xây dựng Trung tâm thương mại Yên Sở

Ô C11-CCTP Phường Yên Sở, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

TT thương mại, dịch vụ công cộng

2,4

20-50

5-7

2008-2010

2

Xây dựng Trung tâm thương mại Trương Định

Chợ Trương Định, Q. Hoàng Mai

Chợ đang hoạt động nhưng đã xuống cấp

Chợ

0,26

40

7

2008 – 2010

3

Xây dựng trung tâm thương mại Vĩnh Hưng

Ô C4-CCKV, phường Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Công cộng

3,5

30-50

5-7

2008-2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

4

Xây dựng bến xe tĩnh Lĩnh Nam

Ô C8, phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Bến xe

1,03

>20

3

2008 – 2010

5

Xây dựng tổ hợp thương mại khách sạn Đại Kim

Ô A4, phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai

Đất nông nghiệp

Khách sạn

4,7

30

7-9

2009 – 2010

Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

6

Trường mầm non đô thị Đồng Tầu

Ô B8-NT, Đồng Tàu, Q. Hoàng Mai

Đã GPMB xong

Trường học

0,49

30

2

2008 – 2010

7

Trung tâm thương mại KĐT Đền Lừ

Ô B7-CCTP KĐT Đền Lừ, Q. Hoàng Mai

Đất chợ đang hoạt động, đất nông nghiệp

Trung tâm thương mại

2,36

30

6-7

2009-2010

Quận Thanh Xuân (4DA)

1

Khu Thương mại dịch vụ Thanh Xuân Bắc

P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân

Được TP giao 6.100m2, đã GPMB được 4200m2 XD chợ TXB, tiếp tục GPMB (37 hộ dân) theo QĐ giao đất

Công cộng

0,61 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

2

Khu Thương mại dịch vụ Khương Đình (là chợ Khương Đình cũ)

P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân

Đã được TP giao 5000m2, chợ K. Đình thu hồi thêm khoảng 2000m2 đất dân cư để XD mở rộng

Công cộng

0,7 ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Sở QH-KT đã góp ý chỉnh sửa QHTMB ngày 26/3/2007

3

Dự án xây dựng trường mầm non tư thục Nhân Chính

Ô 1, 15NT đường Láng Hạ - Thanh Xuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân

Đất nông nghiệp

Trường mầm non

0,23 ha

22

1,5

2007 – 2009

4

Dự án xây dựng Bệnh viện 200 giường

P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân

Đất nông nghiệp

Bệnh viện

1ha

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2009

Sở QH-KT đã GTDD tại công văn số 1492/QHKT-P1 ngày 7/9/2006 để Quận làm thủ tục kêu gọi đầu tư

Quận Hai Bà Trưng (01 DA)

1

Dự án hạ tầng cây xanh, hồ điều hòa, dịch vụ vui chơi văn hóa, thể thao

Phường Trương Định, Q. HBT

Đất ao của HTX nông nghiệp, chưa GPMB

Đất cây xanh, hồ điều hòa, dịch vụ vui chơi giải trí

0,7

10-15

2

2008 – 2010

Quận Ba Đình (2DA)

1

Đầu tư xây dựng ChợThành Công

Ô quy hoạch B31, phường Thành Công, Q. Ba Đình

Chợ đang hoạt động

Đất công cộng

0,72

35

3

2008 – 2009

Sẽ xem xét đề xuất khi thực hiện dự án. Trả lại diện tích chợ đang hoạt động

2

Đầu tư xây dựng chợ Châu Long

Ô quy hoạch B67, phường Trúc Bạch, Q. Ba Đình

Chợ đang hoạt động

Chợ

0,21

35

1

2008 – 2009

II

KHỐI HUYỆN (34 dự án)

Huyện Sóc Sơn (6DA)

1

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn

Khu vực CN3, Xã Mai Đình, H. Sóc Sơn

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

SX công nghiệp

124,86

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Quy mô 124,86 ha là đất nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 25/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006

2

Trung tâm Thương mại dich vụ tổng hợp

Thị trấn Sóc Sơn

Đã GPMB

Công trình thương mại, dịch vụ

0,5

40

3-5

2007 – 2010

3

Dự án khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu vực III – khu vực công cộng và làng du lịch

Khu vực Đền Sóc, xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

Công trình công cộng và dịch vụ du lịch

20

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất đang lập QHCT tỷ lệ 1/500; Quy mô 20 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần Đền sóc – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 08/5/2001

4

Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại và nhà ở

Phía Tây nam thị trấn Sóc Sơn

Đất nông nghiệp; chưa GPMB

Thương mại, dịch vụ và nhà ở

2,1

36-39

2,5-5

2007 – 2010

Theo QHTC, tỷ lệ 1/2.000 Khu vực thị trấn huyện lỵ Sóc Sơn được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 30/1999/QĐ-UB ngày 03/5/1999

5

Bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng

Phía Đông nam thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp; chưa GPMB

Dịch vụ gara, giới thiệu sản phẩm; bãi đỗ xe

2,34

36

5

2007 – 2010

6

Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở

Phía Tây bắc thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn

Đất nông nghiệp; chưa GPMB

Thương mại, dịch vụ nhà ở

2,5

35-40

3-5

2007 – 2010

Huyện Thanh Trì (9 DA)

1

Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp

Xã Liên Ninh; Ô 75, Ô 76, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Công nghiệp

3,85

50

1,5

2008 – 2010

QHCT trục đường 1A, tỷ lệ 1/2.000, đã được UBND TP phê duyệt

2

Đầu tư kinh doanh khai thác Chơ đầu mối phía nam huyện Thanh Trì

Xã Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì

Đã GPMB

Thương mại, văn phòng cho thuê

3

24,3

1

2007 – 2010

Xem xét thêm về chức năng và tầng cao do nhà đầu tư đề xuất khi thực hiện dự án

3

Đầu tư kinh doanh khai thác Chợ Cầu Bươu

Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Thương mại

2

21

2

2008 – 2009

4

Xây dựng công trình tổng hợp dịch vụ hỗn hợp: thương mại, dịch vụ, văn phòng

Xã Liên Ninh; Ô 26-HH, H. Thanh Trì

Một số lều quán tạm, còn lại là đất ao

Đất công trình hỗn hợp

0,68

40

10,7

2008 – 2010

Nằm trong khu vực nghiên cứu dự án đấu giá quyền sử dụng đất Ngũ Hiệp

5

Đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại

Xã Vĩnh Quỳnh; 15-CC3, H. Thanh Trì

Đất trống

Công cộng, thương mại phục vụ khu vực

0,56

30

3

2007 – 2009

6

Sân gôn Tả Thanh Oai

Xã Tả Thanh Oai, xã Đại Áng, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Dịch vụ giải trí

200-300

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2009 – 2010

7

Trường mầm non khu đấu giá QSDĐ

Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H. Thanh Trì

Đất đấu giá

Giáo dục đào tạo

0,4

33,5

4,54

2007 – 2008

8

Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe Liên Ninh

Xã Liên Ninh, 82-P, H. Thanh Trì

Đất nông nghiệp

Bãi đỗ xe

1

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

9

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Huyện Thanh Trì

H. Thanh Trì

Đã GPMB, đã xây dựng hàng rào và san, tôn nền

Bãi rác

12

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Lựa chọn nhà đầu tư theo điều kiện UBNDTP phê duyệt – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

Huyện Gia Lâm (9 DA)

1

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lệ Chi

Xã Lệ Chi, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Khu công nghiệp

20

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

2

Đầu tư xây dựng kinh doanh Chợ dược liệu Ninh Hiệp

Xã Ninh Hiệp, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Đất chuyên dùng

1,6

24

1

2007 – 2010

Đã có dự án

3

Dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng

Khu Đô Thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Nhà ở

4

40

6

2007 – 2008

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

4

Cảng hàng hóa Bát Tràng

Xã Bát Tràng, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp, phải GPMB 10 hộ dân

Công trình công cộng

2,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

5

Dự án trường mầm non số 2

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Trường học

1,03

23,5

1,6

2007 – 2010

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

6

Dự án trường mầm non số 1

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Trường học

0,82

23,5

1,5

2007 – 2009

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

7

Sân thể thao

Khu đô thị Trâu Quỳ, H. Gia Lâm

Đất đã giải phóng mặt bằng

Sân bóng đá, thể thao

2,53

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tuân thủ QHCT khu đấu giá quyền sử dụng đất Trâu Quỳ

8

Dự án xây dựng tổ hợp sân vận động, bể bơi Trâu Quỳ

Xã Trâu Quỳ, Đặng Xá, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Sân bóng, bể bơi

7,8

2007 – 2010

Nằm trong Khu Trung tâm thể dục thể thao Huyện, đã duyệt QHTMB+PAKT chung cho toàn khu

9

Sân gôn Phù Đổng – Dương Hà

Khu vực Bãi Phù Đổng Dương Hà, H. Gia Lâm

Đất nông nghiệp

Đề nghị xây dựng sân gôn

200

2007 – 2010

Nằm tại bãi sông Đuống – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

Huyện Đông Anh (5 DA)

1

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh (giai đoạn 2)

Xã Nguyên Khê, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp, đất ở

Đất công nghiệp

7,75

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Quy mô 77,5749 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Thực hiện theo QHCT, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh – UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/06

2

Đầu tư kinh doanh khai thác Chợ Vân Trì

Xã Vân Nội, H. Đông Anh

Chợ cũ 0,5 ha; Đất nông nghiệp mở rộng thêm là 1,5 ha

Kinh doanh chợ và dịch vụ thương mại

2

2007 – 2008

Thực hiện theo Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/05 và số 142/2004/QĐ-UB ngày 09/9/2004

3

Bãi đỗ xe và dịch vụ khu đền Sái

Xã Thụy Lâm, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Công trình công cộng; bãi đỗ xe

1-1,5

2007 – 2008

Khu đất nằm trong khu vực hiện đang nghiên cứu QHCT, tỷ lệ 1/2.000

4

Trường mầm non thị trấn Đông Anh

Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Trường học

1

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008

Sở QH-KT đã GTDD và hướng dẫn CĐT lập QHTMB và QHCT, tỷ lệ 1/500

5

Xây dựng nhà ở cho công nhân thuê

Xã Nguyên Khê, H. Đông Anh

Đất nông nghiệp

Nhà ở

15

2007 – 2010

Quy mô 15 ha là đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch; Sở QH-KT đã GTDD và hướng dẫn CĐT lập QHTMB và QHCT, tỷ lệ 1/500; Điều kiện ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP

Huyện từ Liêm (5DA)

1

Đầu tư kinh doanh khai thác chợ lâm sản Thượng Cát

Xã Thượng Cát, H. Từ Liêm

Đất nông nghiệp

Xây dựng chợ

4,5

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

2

Đầu tư xây dựng chợ Nhổn

Xã Xuân Phương, H. Từ Liêm

Chợ đang hoạt động

Xây dựng chợ

3,5

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2010

3

Đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn

Thị trấn Cầu Diễn, H. Từ Liêm

Chợ đang hoạt động

Xây dựng chợ

3,7

50

5-6

2007 – 2010

4

Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Xuân Phương

Xã Xuân Phương, Từ Liêm

Đất nông nghiệp

XD khu đô thị mới

135

Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt

2007 – 2010

UBNDTP đã duyệt QH 1/500 – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

5

Đầu tư khai thác bể bơi trung tâm văn hóa thể thao huyện

Xã Phú Diễn, H. Từ Liêm

Dự án đã có đất, hạ tầng nằm trong trung tâm TDTT huyện, kêu gọi đầu tư hạng mục bể bơi

Bể bơi

4

Thực hiện theo QH được duyệt

2007 – 2010

Sở QH-KT đã duyệt QHTMB

III

KHỐI SỞ (3DA)

Sở thể dục thể thao (2DA)

1

Dự án siêu thị thể thao

Ô quy hoạch đất 4A1, Mỹ Đình, H. Từ Liêm

Đã GPMB

Thể thao

1,17

20,6

5

2007 – 2009

Nằm trong khu vực quy hoạch 1/500 đang trình duyệt vì vậy diện tích ô đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thực hiện dự án – Dịch ra tiếng Anh để kêu gọi đầu tư

2

Dự án sân thi đấu Tennis khán đài 3.000 chỗ có mái che + 12 sân tập phụ

Ô quy hoạch đất 4A2, Mỹ Đình, H. Từ Liêm

Đất nông nghiệp, đang GPMB

Thể thao

3,56

13,2

1

2007 – 2009

Sở Giao thông công chính (1 DA)

1

Cống hóa đoạn mương Phan Kế Bính (từ đường Linh Lan đến đường Liễu Giai) làm bãi đỗ xe

Q. Ba Đình

Kênh thoát nước

Thoát nước

L = 370m x B = 19,6m

Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình thực hiện dự án

2007 – 2008