ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀTRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quyđịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số vấn đề trong công tácthẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Côngan thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triểnkhai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. và thaythế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phốban hành Quy định về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địabàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính,Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận,huyện, phường, xã, các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC THẨMĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số vấn đề trong công tác thẩm địnhan toàn giao thông đường bộ (ATGTĐB) đối với các công trình đường bộ xây dựngmới, nâng cấp, cải tạo và các công trình đường bộ đã đưa vào khai thác trên địabàn thành phố Đà Nẵng không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức vàcá nhân có liên quan đến công tác thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố ĐàNẵng.

Điều 3. Cơ quan trình thẩm định ATGTĐB

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới:

a) Đối với những công trình chưa có quy hoạch chi tiết SởXây dựng có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm địnhATGTĐB trước khi trình phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án;

b) Đối với những công trình đã có quy hoạch chi tiết Chủ đầutư được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án có trách nhiệm trình Ủy bannhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB;

2. Đối với công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo:

Các chủ đầu tư có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thànhphố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư;

3. Đối với công trình đường bộ đang khai thác:

a) Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm trìnhỦy ban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đườngđược phân cấp quản lý;

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trình Ủyban nhân dân thành phố quyết định thẩm định ATGTĐB đối với các tuyến đường đượcphân cấp quản lý (trừ đường xã).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Công tác thẩm định ATGTĐB

1. Các công trình đường bộ xây dựng mới

a) Đối với hạng mục các nút giao thông, nhất là các điểm đấunối vào đường sắt, đường Quốc lộ (QL), đường tỉnh lộ (ĐT), đường huyện (ĐH),đường đô thị (ĐĐT) bao gồm: đường cao tốc đô thị, đường phố chính đô thị vàđường phố gom. Sở Xây dựng phải tổ chức thực hiện thẩm định ATGTĐB ngay từ khilập quy hoạch chi tiết của dự án;

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư được giao nhiệm vụtriển khai thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;

2. Các công trình đường bộ nâng cấp, cải tạo

a) Đối với hạng mục các nút giao thông chủ đầu tư phải tổchức thực hiện thẩm định ATGTĐB ngay trong giai đoạn báo cáo đầu tư xây dựngcông trình và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các hạng mục còn lại do chủ đầu tư trình Ủy ban nhân dânthành phố quyết định;

2. Công trình đường bộ đang khai thác

Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện có trách nhiệm tổ chức theo dõi, lập hồ sơ tai nạn giao thông trêncác tuyến đường được phân cấp quản lý; khi phát hiện khu vực nguy hiểm thườngxảy ra tai nạn giao thông phải thực hiện ngay việc thẩm định an toàn, nhằm xácđịnh nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân thành phốquyết định (trừ đường xã).

Điều 5. Trình tự và nội dung thẩm định ATGTĐB

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tựvà nội dung thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành, còn phải thựchiện các nội dung sau:

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp,cải tạo

Sở Xây dựng phải thực hiện thẩm định ATGTĐB trước khi lậpquy hoạch dự án chi tiết; chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định an toàn tại giaiđoạn báo cáo đầu tư xây dựng đối với những dự án đã có quy hoạch chi tiết,nhưng chưa có thẩm định ATGTĐB, với nội dung thực hiện bao gồm:

a) Đánh giá quy mô, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật với nhucầu phát triển của đường, lưu lượng, kiểu loại phương tiện tham gia giao thông;đồng thời đánh giá tác động của công trình mới về mặt an toàn giao thông đốivới khu vực các nút giao, tổ chức nơi đỗ xe, bến xe, thời tiết ảnh hưởng xấuđến công trình và tình trạng giao thông hoặc các yếu tố tác động xấu khác;

b) Riêng các nút giao và các điểm đấu nối cần lưu ý:

- Tầm nhìn khi xe ô tô đi vào nút và tầm nhìn tại nút giao,bố trí tổng thể của nút giao (nút liên thông và nút trực thông), các đường vàonút, khả năng nhận biết của lái xe, chi tiết thiết kế hình học của nút, đảogiao thông hoặc đèn tín hiệu điều khiển giao thông, chiếu sáng;

- Vị trí các điểm đấu nối, phân tích sự hợp lý hoặc bất hợplý về các tiêu chuẩn kỹ thuật ATGTĐB như: khoảng cách giữa các nút, vị trí đấunối, quy mô kết cấu, các yếu tố kỹ thuật về bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, độdốc dọc và khoảng cách vuốt nối;

2. Công trình đường bộ đang khai thác

Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức việc thị sát hiện trường;kiểm tra, xem xét, đánh giá khả năng tiềm ẩn tai nạn giao thông; phát hiệnnhững bất hợp lý về tổ chức giao thông ở nút giao thông, hệ thống báo hiệu, lànđường riêng, làn đường đỗ khẩn cấp, làn đường tách nhập, bến bãi đỗ xe, tầmnhìn ở những nơi kỹ thuật hạn chế, khuyết tật của mặt đường, dốc dọc, dốc ngangvà việc sử dụng hành lang an toàn làm mất ổn định công trình cũng như ảnh hưởngđến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan trình thẩm định ATGTĐB

1. Căn cứ vào điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thẩmđịnh ATGTĐB theo quy định để tuyển chọn tổ chức thẩm định ATGTĐB và duyệt đềcương, ký kết hợp đồng về thẩm định ATGTĐB;

2. Nộp hồ sơ báo cáo thẩm định về Sở Giao thông - Côngchính.

Điều 7. Các tổ chức, các nhân tham gia thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phốphải tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác thẩm định ATGTĐB do BộGiao thông vận tải ban hành.

Điều 8. Trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan và chỉnh sửa nội dung đã đượcphê duyệt trong công tác thẩm định ATGTĐB

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp,cải tạo

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấnthiết kế cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiện thẩmđịnh ATGTĐB cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm địnhATGTĐB; chấp hành và chỉnh sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đề xuất,giải pháp nêu trong báo cáo thẩm định ATGTĐB đã được phê duyệt.

2. Đối với công trình đường bộ đang khai thác

Sở Giao thông - Công chính, Uỷ ban nhân dân các quận, huyệncó trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan làm căn cứ thực hiệnthẩm định ATGTĐB cho các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện thẩmđịnh ATGTĐB; chấp hành và chỉnh sửa hồ sơ dự án, thiết kế theo nội dung các đềxuất, giải pháp nêu trong báo cáo thẩm định ATGTĐB đã được phê duyệt và triểnkhai thực hiện sửa chữa khắc phục.

Điều 9. Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tổ chức thẩm định trình Ủy bannhân dân thành phố phê duyệt báo cáo thẩm định ATGTĐB trên địa bàn thành phố ĐàNẵng.

Điều 10. Cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định các công trình đường bộ xây dựngmới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn thành phố phải từ chối tiếp nhận hồ sơ đốivới những công trình không có báo cáo thẩm định ATGTĐB theo quy định hiện hành.

Điều 11. Các đơn vị quản lý đường bộ phải từ chối tiếp nhận bàn giao đưa vàokhai thác, sử dụng những công trình đường bộ không có báo cáo thẩm định ATGTĐBđược phê duyệt; đối với những công trình đường bộ có đủ điều kiện theo quy địnhđể đưa vào khai thác, sử dụng thì tổ chức giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thốngbáo hiệu an toàn giao thông trên các công trình đó.

Điều 12. Kinh phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ

1. Đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cảitạo trên địa bàn thành phố thì kinh phí thẩm định ATGTĐB được tính trong kinhphí đầu tư của dự án;

2. Đối với công trình đang khai thác trên địa bàn thành phố

a) Đối với các tuyến đường do Sở Giao thông - Công chínhđược giao quản lý: kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đề cươngvà dự toán được duyệt; sử dụng từ nguồn kinh phí trong dự toán chi sự nghiệpgiao thông công chính đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông Công chính;

b) Đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân các quận,huyện được giao quản lý: kinh phí thẩm định ATGTĐB được xác định trên cơ sở đềcương và dự toán được duyệt; sử dụng từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dânquận, huyện theo kế hoạch phân bổ hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 13. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm căn cứ đề cương vàdự toán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắpxếp kinh phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí chi sự nghiệp giao thôngcông chính đã được bố trí hàng năm của Sở Giao thông - Công chính để triển khaithực hiện.

Điều 14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm căn cứ đề cương và dựtoán kinh phí thẩm định ATGTĐB được phê duyệt; trên cơ sở đó cân đối, sắp xếpkinh phí thẩm định ATGTĐB vào dự toán kinh phí ngân sách đã được phân bổ hàngnăm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện để triển khai thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy địnhnày và Quy định về thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì đượckhen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này và Quy địnhvề thẩm định ATGTĐB do Bộ Giao thông vận tải ban hành thì tùy theo tính chất,mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theoquy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc hoặc phátsinh, các tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Giao thông - Côngchính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung chophù hợp./.