ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TIẾP TỤC ÁN DỤNG KHOẢN HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ BẰNG TIỀN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒIĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ Chức HĐND VàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 02/08/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhoá IV, kỳ họp thứ 8;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1313/TTLT /STC-STNMT ngày 09/07/2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hỗ trợ tái định cưbằng tiền.

Nay tiếp tục áp dụng khoản hỗtrợ tái định cư bằng tiền kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 cho các trường hợpđược xét tái định cư, nhưng không có nguyện vọng đăng ký nhà ở, đất ở trong khuvực tái định cư do Nhà nước quy hoạch mà tự lo chỗ ở đã được Nhà nước hỗ trợbằng tiền để tự túc chi phỉ tái định cư thay cho một căn nhà, một lô đất.

Điều 2. Khoản hỗ trợ tái địnhcư bằng tiền

Mức hỗ trợ tái định cư bằng tiềnthay cho một căn nhà, một lô đất, cụ thể như sau:

- 200 triệu đồng/suất đối vớicác phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

- 150 triệu đồng/suẩt đối vớicác phường thuộc thị xã Bà Rịa.

- 100 triệu đồng/suất đối vớicác thị trấn và huyện Côn Đảo.

- 80 triệu đồng/suất đối với cácxã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 5229/2006/QĐ-UB ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh số 976/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việcbổ sung Điều 10 Chương II, Điều 38, Chương V Quy định ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 760/2005/QĐ-UB ngày 10/03/2005 của UBND tỉnh vê bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ ( đê b/c )
- Bộ Tư pháp ( Cục kiểm tra văn bản ),
- Bộ Tài chính,Bộ tài nguyên và MT ( để b/c );
- TTr TU, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở ban, ngành; tổ chức đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện. thị thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-RT;
- Website chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh