ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘGIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạchsử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủvề thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại tờ trình số 2513/TTr-STC-VG ngày 21/11/2011 và ý kiến thẩm định của Sở Tưpháp tại văn bản số 176/BC-STP ngày 09/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điềuchỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địabàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định áp dụnghệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạnmức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ởcho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hiện trạng là đất ở; hộ gia đình,cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải đất ởsang đất ở; diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đủtiêu chuẩn được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày05/7/1994 của Chính phủ; toàn bộ diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhânđang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhưngkhông đủ điều kiện bán theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất tínhthu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được quyđịnh như sau:

a. Nhóm 1: Bao gồm địa bàn cáchuyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, hệ số điều chỉnh giá đất là một(01) lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.

b. Nhóm 2: Bao gồm địa bàn cáchuyện: Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn được quy định:

- Đối với đất ở thị trấn và ventrục giao thông, hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy năm (1,5) lần giá đất ởdo UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.

- Đối với đất ở nông thôn (từkhu vực 1 đến khu vực 6), hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy hai (1,2) lầngiá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.

c. Nhóm 3: Baogồm địa bàn thành phố Quy Nhơn, hệ số điều chỉnh giá đất là hai (02) lần giá đấtở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm (trừ xã Phước Mỹ và xã Nhơn Châu ápdụng hệ số điều chỉnh giá đất là 01 lần; Xã Nhơn Lý, Nhơn Hải và Nhơn Hội áp dụnghệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần ).

Điều 2. Thời hiệu áp dụng

1. Đối với các trường hợp nộp hồsơ đầy đủ gửi cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/03/2011) thìtiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình,cá nhân được áp dụng giá đất do UBND tỉnh quy định công bố hàng năm như quy địnhtrước đây của UBND tỉnh.

2. Đối với các trường hợp nộp đầyđủ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền sau thời điểm Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì tiền sử dụng đất vượt hạn mứcđất ở cho các hộ gia đình, cá nhân thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất ởthị trường trên đây để tính toán, xác định. Tiền sử dụng đất phải nộp đối vớidiện tích vượt hạn mức bằng (=) Giá đất ở do UBND tỉnh quy định công bố hàngnăm nhân (x) với hệ số điều chỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quy định tại Điều 1,Điều 2 Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiệnviệc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở theo Quyết định này và các quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

2. Kiểm tra và xử lý theo thẩmquyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo cóliên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện và thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc