ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁNHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết vềbồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia, Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệpvà hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 1182/TTr-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng đơn giá nhà, côngtrình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bảng đơn giá này áp dụng trong côngtác bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư nhà ở, công trình xây dựng, vậtkiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; tính lệ phí trước bạ; làmcơ sở để phục vụ các công tác quản lý nhà nước về giá nhà, công trình xây dựng,vật kiến trúc có liên quan.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng đơn giá nhà,công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3.Tất cả các phương án giá nhà cửa,công trình xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã đượcthông báo chi trả trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì vẫn thực hiệntheo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnhTây Ninh.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trìphối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; thủtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

BẢNG ĐƠN GIÁ

NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND , ngày 18 tháng 11 năm2013 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Loại nhà ở, công trình xây dựng

ĐVT

Giá bồi thường
(đồng)

Niên hạn sử dụng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

NHÀ Ở

1

NHÀ CẤP ĐẶC BIỆT

NHÀ CẤP I
Dạng nhà biệt thự 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

Xác định theo Quyết toán được phê duyệt, có thể nhân chỉ số giá hàng năm do Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh công bố.

 100 năm

Độ bền vững bậc I, Bậc chịu lửa bậc I

2

NHÀ CẤP II

2.1

NHÀ CẤP 2A
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

5.400.000

98 năm

Độ bền vững bậc II, Bậc chịu lửa bậc II

2.2

NHÀ CẤP 2B
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

4.600.000

74 năm

2.3

NHÀ CẤP 2C
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

4.300.000

50 năm

3

NHÀ CẤP III

3.1

NHÀ CẤP 3A
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

3.750.000

48 năm

Độ bền vững bậc III, bậc chịu lửa bậc III, bậc IV

3.2

NHÀ CẤP 3B
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

3.250.000

34 năm

3.3

NHÀ CẤP 3C
Dạng nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng

m2

3.000.000

20 năm

4

NHÀ CẤP IV

4.1

NHÀ CẤP 4A
Dạng nhà trệt, 1 tầng

m2

2.600.000

18 năm

Độ bền vững bậc IV, bậc chịu lửa bậc IV

4.2

NHÀ CẤP 4B
Dạng nhà trệt, 1 tầng

m2

2.250.000

15 năm

4.3

NHÀ CẤP 4C
Dạng nhà trệt, 1 tầng

m2

1.850.000

12 năm

5

NHÀ TẠM

5.1

NHÀ TẠM A

m2

700.000

5.2

NHÀ TẠM B

m2

425.000

5.3

NHÀ TẠM C

m2

340.000

6

NHÀ NGÓI XƯA

m2

1.800.000

GHI CHÚ

+ Đối với nhà ở không có khu vệ sinh trong nhà, giảm 5% đơn giá.

+ Nhà ở có 1 mặt tường chung giảm 5% đơn giá, 2 mặt tường chung giảm 10% đơn giá.

+ Nhà ở mượn 1 mặt tường thì giảm 10% đơn giá, mượn 2 mặt tường thì giảm 20% đơn giá.

+ Đối với nhà cấp 4 trở xuống, đơn giá không bao gồm nhà vệ sinh trong nhà. Trường hợp có nhà vệ sinh trong nhà, đơn giá tăng thêm 5%.

II

A. NHÀ KHO, NHÀ XƯỞNG

1

Loại không xác định được theo cấp Công trình quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng

1.1

NHÀ XƯỞNG LOẠI 1: Kết cấu khung kèo cột bê tông cốt thép hoặc sắt hình hoặc kết cấu khung kho Tiệp, mái lợp tôn sóng vuông hay mạ màu, tường xây bao che, nền lát gạch bông hoặc gạch men hoặc bê tông, chiều cao đỉnh cột 6 m.

m2

2.350.000

Ghi chú:
- Khi đền bù tính theo giá trị còn lại theo tỷ lệ (%)
- Khi tính lệ phí trước bạ tính theo giá trị công trình mới.

1.2

NHÀ XƯỞNG LOẠI 2: Kết cấu khung kèo cột bằng gỗ xây dựng hoặc thép hình ống, tường lửng và lưới B40, mái tôn hoặc ngói, nền xi măng hoặc gạch men

m2

1.900.000

1.3

NHÀ XƯỞNG LOẠI 3: Kết cấu khung kèo cột bằng gỗ xây dựng hoặc bằng thép hình ống, tường lửng hoặc vách tôn hoặc ván xẻ, mái tôn hoặc fibro xi măng hoặc ngói, nền xi măng, gạch tàu hoặc tương đương

m2

1.500.000

1.4

NHÀ XƯỞNG LOẠI 4: Kết cấu giống loại 3 nhưng không có bao che, nền đất

m2

900.000

2

Loại xác định được theo cấp Công trình quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ chứng từ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công đã được cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng thẩm định xác định giá. Khi đền bù tính theo giá trị còn lại theo tỉ lệ (%).

B. VẬT KIẾN TRÚC

1

Nhà vệ sinh riêng biệt (dùng cho các hộ tập thể) của các tổ chức cơ quan, trang thiết bị vệ sinh trung bình, tường quét vôi, nền bê tông đá 4x6 (chưa tính hầm tự hoại, thiết bị điện (nếu có)), mái tôn. Phần hầm tự hoại, hố thấm tính riêng

m2

2.050.000

+ Tường ốp gạch men tính thêm

m2 ốp tường

270.000

+ Lát gạch men, tính thêm

m2 lát gạch

130.000

2

Nhà vệ sinh riêng biệt của các hộ gia đình nhỏ, lẻ, nền láng xi măng, tường quét vôi. Xây gạch, thiết bị vệ sinh trung bình, mái lợp tôn hoặc fibrô ximăng. (Chưa tính hầm tự hoại, thiết bị điện (nếu có), hệ thống cung cấp nước), mái tôn (hoặc ngói hoặc fibrô xi măng). Phần hầm tự hoại, hố thấm tính riêng

m2

1.850.000

+ Tường ốp gạch men tính thêm

m2 ốp tường

270.000

+ Lát gạch men, tính thêm

m2 lát gạch

130.000

3

Nhà vệ sinh riêng biệt của các hộ gia đình nhỏ, lẻ. Xây gạch cao bình quân 2 m, thiết bị vệ sinh trung bình, không có mái

m2

1.500.000

4

Chuồng gia súc, gia cầm, chuồng trại chăn nuôi công nghiệp, phòng thí nghiệm của các trung tâm phát triển giống cây con

m2

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường.

5

Chuồng trại chăn nuôi gia súc của các hộ gia đình

5.1

Cột gạch, tường xây gạch, móng xây gạch, mái lợp tôn hoặc lá, nền láng xi măng

- Trát vữa xi măng toàn bộ tường

m2

600.000

- Không trát tường

m2

480.000

5.2

Cột gỗ hoặc trụ bê tông đúc sẵn, mái tôn hoặc lá, nền láng xi măng, vách tôn.

m2

350.000

5.3

Mái che nền đất cột gỗ, mái tôn hoặc lá

m2

250.000

5.4

Cột gỗ hoặc trụ bê tông đúc sẵn, mái tôn hoặc lá, nền láng xi măng hoặc gạch (không có lớp đá 4x6 lót), không vách

m2

280.000

6

Quán tạm, sử dụng để buôn bán, không ở

6.1

Kết cấu khung sắt tiền chế, mái tôn, không vách, nền xi măng, gạch tàu, gạch bông

a

Hỗ trợ công di dời (đến vị trí khác trong phạm vi 30 m)

m2

150.000

b

Giá đền bù 100%

m2

400.000

6.2

Kết cấu khung sắt tiền chế, mái tôn, vách tôn, nền xi măng, gạch tàu, gạch bông

a

Hỗ trợ công di dời (đến vị trí khác trong phạm vi 30 m)

m2

200.000

b

Giá đền bù 100%

m2

600.000

6.3

Kết cấu khung sắt tiền chế, mái tôn sóng tròn, không vách, nền đất

a

Hỗ trợ công di dời (đến vị trí khác trong phạm vi 30 m)

m2

100.000

b

Giá đền bù 100%

m2

300.000

6.4

Hỗ trợ di dời quán tạm, sử dụng buôn bán, không ở, kết cấu cột gỗ, mái tôn, không vách

m2

124.000

7

Tường quanh, cột xây gạch thẻ, không tô, chiều dày bất kỳ

m3

1.843.000

8

Tường xây gạch ống, không tô, chiều dày bất kỳ

m3

1.118.000

9

Mương dày 20, gạch thẻ, không tô

Khi đền bù xác định đơn giá theo m3 từng loại cấu kiện.

10

Tô tường, cột vữa xi măng mác 75

m2

48.000

11

Tô đá rửa vào tường, cột, sê nô, ô văng, lam

m2

169.000

12

Láng nền sàn, bậc cấp mương nước

m2

30.000

13

Vách ván (1 - 1,5 cm), sàn gỗ các loại

13.1

Vách ván (1 - 1,5 cm), sàn gỗ tự nhiên các loại

m2

300.000

13.2

Vách, sàn ván ép

m2

120.000

14

Bê tông đá 4x6 M100: Móng, nền, bệ máy

m3

1.050.000

15

Bê tông đá 1x2 M200: Móng, tường, cột, bệ máy

m3

1.570.000

16

Bê tông cốt thép đá 1x2 M200 móng, cột, tường, đà, đan, lam các loại:

16.1

Móng, bệ máy

m3

2.900.000

16.2

Cột, tường, đà, đan, lam, dầm, sàn các loại

m3

4.250.000

17

Nền sàn lát gạch bông hoặc gạch men

m2

147.000

18

Sân xi măng hoặc lát gạch tàu hoặc lát gạch thẻ

m2

100.000

19

Sân nền đá 4x6 chèn đá dăm (ở các trạm xăng dầu)

m2

33.000

20

Sân đổ đá mi

m3

Theo công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của liên Sở Xây dựng – Tài chính

21

Móng tường xây gạch thẻ

m3

1.450.000

22

Móng tường xây đá hộc, đá ong

m3

900.000

23

Móng tường xếp đá ba hoặc đá hộc (ở các trạm xăng dầu)

m3

500.000

24

Hàng rào kẽm gai có trụ bê tông đúc sẵn, sắt V hoặc gỗ không có móng hàng rào

m2

60.000

25

Hàng rào lưới B40 có trụ bê tông đúc sẵn, sắt V hoặc gỗ không có móng hàng rào

m2

120.000

26

- Hàng rào song sắt cao trung bình 2 m, móng xây gạch hoặc đá hộc

m2

635.000

- Trường hợp xác định giá đền bù, chủ đầu tư tự thu hồi phần khung rào sắt, giá đền bù phần móng, chân tường xây gạch là (tính trên 1 m2 hàng rào)

m2

327.000

27

Hàng rào xây gạch, trụ xây gạch thẻ, móng xây gạch hoặc đá hộc

27.1

Tường xây gạch cao ≤2,0 m dày 100 trát 2 mặt (cột xây gạch thẻ). Phần cao trên 2m, tính thêm 170.000đ/m2

m2

500.000

27.2

Tường xây gạch cao 2,0 m dày 100, không trát, (cột xây gạch thẻ). Phần cao trên 2m, tính thêm 120.000đ/m2

m2

350.000

28

Hàng rào lưới B40 móng xây gạch hoặc đá hộc hoặc đá ong. Tường rào xây gạch ống dày 10cm, cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, chiều cao lưới bình quân 1,2m, khoảng cách trụ (cọc) bình quân 3m

m2

250.000

29

Hàng rào cây kiểng

m2

47.000

30

Đất tôn tạo mặt bằng, khối lượng > 40 m3 (Dạng khối rời)

m3

Theo công bố giá Vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính – Xây dựng công đắp 47.000 đồng/m3

Khối lượng đất đắp nhỏ (Đắp đất nền nhà của từng hộ gia đình, cự ly vận chuyển trung bình 5 km)

31

Đất tôn tạo mặt bằng - san lấp mặt bằng

m3

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường.

(Khối lượng đất đắp lớn, đất đổ nền của các Công ty, các tổ chức kinh tế khác)

32

Cầu rửa xe ô tô, mô tô, bệ móng, hầm bồn xăng dầu

Công trình

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường hoặc 3.920.000 đồng/m3 kết cấu.

33

Ống cống bê tông cốt thép các loại (kể cả ống cống li tâm)

md

Theo công bố giá Vật liệu xây dựng hàng tháng của liên sở Tài chính – Xây dựng.

34

Giếng đào có ống cống, không xây miệng giếng, đường kính bình quân 1 m

m sâu

130.000

Đơn giá ống cống + diện tích xây, trát tính riêng theo từng cấu kiện

35

Giếng đào (tính theo chiều sâu), đường kính bình quân 1 m

m sâu

130.000

Đường kính khác 1 m (Nhân theo hệ số (Đường kính khác/1 m)^2 (Ví dụ giếng Đường kính 1,2 m nhân hệ số 1,44)

36

Giếng đào xây miệng, có ống cống.

130.000đồng/m sâu + đơn giá ống cống + giá diện tích xây, trát.

37

- Giếng khoan dân dụng (Không phân biệt đường kính), sâu ≤ 20 m

cái

1.200.000

- Giếng khoan dân dụng (Không phân biệt đường kính), sâu >20 m, sau 20 cứ 1 m thì cộng 60.000 đ/m2

cái

1.200.000 đồng + 60.000 đồng/m sâu kể từ sau 20 m.

38

Giếng khoan công nghiệp

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường.

39

Giếng thấm đường kính 1 m (Có 2 ống cống, ống bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, chiều cao 1 ống khoảng 0,5 m, nắp đậy bê tông cốt thép), chiều sâu giếng khoảng 3 m

cái

2.000.000

Trường hợp số ống cống lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 ống, cộng hoặc trừ đi

500.000 đồng/ống

40

Miếu xây gạch có mái

m2

567.000

41

Bàn thiên xây gạch, có đan bê tông cốt thép các loại

cái

455.000

42

Bàn thiên gỗ các loại

cái

55.000

43

Bàn thiên xây gạch không có đan bê tông cốt thép các loại

cái

113.000

44

Ốp tường, cột, lam, đan bằng gạch men, đá ốp lát các loại (ngoài phạm vi công trình)

m2

310.000

45

Đài nước kết cấu bê tông cốt thép

cái

Theo Chứng từ thanh quyết toán hoặc Hợp đồng hoặc 8.129.000 đồng/m3 kết cấu công trình.

46

Hầm bioga, hầm tự hoại xây gạch thẻ, nắp bê tông cốt thép.

m3

1.500.000

47

- Bể nước sinh hoạt gia đình xây gạch, đáy bê tông, không có cốt thép (bể nổi), không nắp

Tính theo khối lượng các loại kết cấu (đáy, khối xây tường gạch thẻ hoặc gạch ống, diện tích trát, láng)

- Nếu có nắp bể bê tông cốt thép tính thêm (tính thêm diện tích nắp vào giá đền bù)

m2

300.000

C. LÒ GẠCH CÁC LOẠI

1

Lò đun: công suất 35.000 viên/cái - 60.000 viên/cái (Không tính kết cấu bao che)

cái

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường.

2

Lò tàu đôi: công suất 60.000 viên/cái - 70.000 viên/cái (Không tính kết cấu bao che)

cái

D. MỒ MẢ

1

Nhà mồ đặc biệt kiên cố có kiến trúc phức tạp

m2

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường hoặc 85% đơn giá nhà cùng cấp.

2

Mả xây đứng kiểu hình tháp (chóp đứng) dạng kiến trúc có chân đường kính 1,5 - 2 m, cao 2 - 3 m

cái

Theo chứng từ của chủ sở hữu hoặc 18.574.000 đồng/mộ.

3

Mả xây ốp gạch, đá rửa

cái

8.234.000

4

Mả xây gạch, có hoa văn trang trí (kim tỉnh tính riêng)

cái

4.411.000

5

Mả ghép đá đỏ, đá xanh (kim tỉnh tính riêng)

cái

2.903.000

6

Mả đất

2.000.000

7

Kim tỉnh xây gạch (trát vữa xi măng)

cái

1.624.000

8

Hỗ trợ di dời mộ cũ

cái

4.000.000

9

Hỗ trợ di dời mộ mới xây (từ 3 năm trở xuống)

cái

7.000.000

E. CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Đình, chùa, trạm xăng dầu, tháp thu, phát sóng viễn thông, công trình thể thao dưới nước, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng.

Chủ sở hữu lập hồ sơ phục hồi hiện trạng hoặc quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ghi chú: Khi bồi thường tính theo giá trị còn lại theo tỷ lệ (%)

G. HỖ TRỢ KHÁC VỀ VẬT KIẾN TRÚC

1

Hỗ trợ thay mái và vách lá bằng vật liệu không cháy

m2

163.000 đồng/ m2 của thực tế phần mái và vách.

2

Hỗ trợ di dời ăn ten truyền hình

m

20.000

3

Hỗ trợ di dời cổng rào bằng sắt thép kể cả các loại cổng chính, phụ

m2

23.000

4

Hỗ trợ di dời trụ bơm xăng dầu

trụ

681.000

5

Hỗ trợ di dời bồn xăng < 5.000="">

bồn

1.624.000

6

Hỗ trợ di dời bồn xăng 5.000 - 15.000 lít

bồn

3.891.000

7

Hỗ trợ di dời bảng hiệu các loại

m2

15.000

8

Hỗ trợ di dời đối với panô, áp phích

m2

Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh, quyết toán tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường.

Tính % còn lại

9

Hỗ trợ di dời đan bê tông cốt thép các loại

+ Đúc tại chỗ

m2

66.000

+ Đúc sẵn

m2

31.000

10

Hỗ trợ di dời hòn non bộ

m3

1.316.000

11

Hỗ trợ di dời hồ nước, hồ cá cảnh

m3

1.021.000

12

Hỗ trợ di dời hồ nước bằng ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn đường kính bất kỳ

cái

124.000

13

Hỗ trợ di dời trụ bê tông cốt thép các loại trụ rào

cái

47.000

14

Hỗ trợ di dời đồng hồ điện các loại (áp dụng khi bồi thường phải di dời thuộc phạm vi giải tỏa)

cái

387.000

Để dời từ vị trí này sang vị trí khác ≤ 4m

15

Hỗ trợ di dời ống PVC hoặc sắt tráng kẽm, đường ống nằm riêng lẻ ngoài công trình

cái

Theo công bố giá Vật liệu xây dựng hàng tháng

16

Hỗ trợ di dời trụ điện bê tông cốt thép hoặc thép hình

cái

+ Phạm vi ≤4 m

155.000

+ Phạm vi >4m

310.000

17

Hỗ trợ di dời bồn nước nhựa, Inox chân thép hình

cái

774.000

18

Hỗ trợ di dời đài nước bằng thép hình, cống Mỹ, chân bằng thép hình

cái

1.238.000

19

- Hỗ trợ di dời chân điện thoại tại các huyện

cái

774.000

- Hỗ trợ di dời chân điện thoại tại thị xã

cái

542.000

20

Hỗ trợ di dời đồng hồ nước sinh hoạt

cái

619.000

21

Hỗ trợ di dời dây điện đối với điện sinh hoạt từ đồng hồ chính tới đồng hồ phụ

m

10.000

22

Các công trình nhà cửa, vật kiến trúc có đặc thù riêng, có các kết cấu tỷ mỷ, điêu khắc phức tạp, nếu không áp được theo đơn giá này

công trình

Tính theo chứng từ thanh toán hoặc hiện trạng thực tế được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Ghi chú:

- Giá trị phần trăm (%)còn lại của tài sản trong áp giá đền bù do Hội đồng bồi thường xác định;

- Trong từng loại côngtrình xây dựng, nếu quy mô và cấp công trình trên thực tế chưa được Bảng đơngiá đề cập đến thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, Hội đồng bồi thường cơ sởsẽ đề xuất đơn giá cho phù hợp với thực tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định.

III. CÁC LOẠI LÒ ĐỐT:

- Lò sấy lúa, lò đườngđơn giá tính căn cứ theo chứng từ thanh, quyết toán của chủ sở hữu với đơn vịthi công.

- Trường hợp không cóchứng từ thì căn cứ vào kết quả đo đạc thực tế để tính toán theo đơn giá bìnhquân 981.000 đồng/m3 lò xây.

- Lò heo quay, lò nướngbánh mì, lò nấu các loại tính theo chứng từ thanh, quyết toán của chủ sở hữuvới đơn vị thi công. Trường hợp không có chứng từ thì căn cứ vào kết quả đo đạcthực tế để tính theo đơn giá bình quân 981.000 đồng/m3 lò xây.

VI. HỆ THỐNG ĐIỆN, NƯỚCCÁC LOẠI:

- Đơn giá tính theo giádự toán của ngành điện, nước hoặc hóa đơn, chứng từ thanh toán của người sửdụng điện nước.

- Trường hợp không có dựtoán, hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán thì căn cứ vào khảo sát thực tế để tính(giá vật tư và nhân công tính bằng đơn giá của ngành điện, nước tại thời điểmtính giá).

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN