ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆNHÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy banNhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí,lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày15/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàntỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 174/TTr-STC ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng tiền phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đấttrên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng chịu phí

Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhânnước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền thực hiện công việc thẩm định hồ sơ,điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất phải nộp phí theo quy định tại Quyếtđịnh này.

Điều 3. Mức thu phí

1. Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dướiđất: 1.400.000 đồng/hồ sơ.

2. Trường hợp gia hạn, bổ sung hồ sơ, điều kiệnhành nghề khoan nước dưới đất: 700.000 đồng/hồ sơ.

Điều 4. Đơn vị thu phí

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định củapháp luật có nhiệm vụ tổ chức thu phí.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nướcdưới đất quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quanthu phí được quản lý, sử dụng tiền phí thu được theo quy định như sau:

1. Cơ quan thu phí tổ chức thu, nộp phí theo đúngmức thu phí quy định. Thông báo hoặc niêm yết công khai mức thu phí tại trụ sởlàm việc và tại văn phòng thu phí.

2. Khi thu phí đơn vị thu phí phải thực hiện lập vàgiao biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính vềphát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

3. Cơ quan thu phí được trích lại 50% (năm mươiphần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhànước để chi phí cho việc thực hiện công việc thu phí theo chế độ quy định, cụthể các nội dung chi sau:

a) Chi trả các khoản tiền lương hoặc tiền công, cáckhoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công, theo chế độ hiệnhành;

b) Chi phí trực tiếp cho việc thu phí như: Mẫu đơn,tờ khai, hồ sơ liên quan, sổ sách, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại,điện, nước, công tác phí, công vụ phí, chi phí nhiên liệu đi kiểm tra theo tiêuchuẩn, định mức hiện hành;

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản,máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp đến việc thu phí;

d) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thunộp phí.

đ) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trựctiếp thực hiện công việc thu phí trong đơn vị theo nguyên tắc bình quân mộtnăm, một người tối đa không quá 03 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu nămnay cao hơn năm trước và tối đa bằng 02 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thunăm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định tạiđiểm a, b, c, d khoản này.

4. Toàn bộ số tiền phí được trích theo quy địnhtrên, cơ quan thu phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo quyđịnh và thực hiện quyết toán năm toàn bộ số tiền phí được trích để lại theo quyđịnh; nếu sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tụcchi theo chế độ quy định.

5. Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ số tiềnđược trích theo tỷ lệ quy định, số còn lại (50%) cơ quan thu phí phải nộp vàongân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểu mục tương ứng của Mụclục ngân sách Nhà nước hiện hành.

6. Hàng năm, căn cứ mức thu phí, nội dung chi theo quyđịnh Quyết định này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lậpdự toán thu, chi tiền phí chi tiết theo Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Cơquan thu phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí; số tiền phíthu được; số để lại cho đơn vị, số phải nộp, số đã nộp và số còn phải nộp ngânsách Nhà nước với cơ quan thuế; quyết toán việc sử dụng số tiền được trích đểlại với cơ quan tài chính đồng cấp theo đúng quy định.

7. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồsơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất không quy định tại Quyết định này đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung(nếu có).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký, thay thế Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của Ủy ban Nhândân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc SởTài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng cácsở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịchỦy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang