ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢITHỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2009/QĐ-UBND NGÀY21/4/2009 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗtrợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùngbiển xa; Quyết định số 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướngChính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịchsố 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện vànhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịchsố 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mộtsố chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụkhai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhviệc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 củaChính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Namtrên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhvề lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫnvề bộ phận tham mưu, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiệnnhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1899/TTr-SNNPTNT ngày 15/8/2014,ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 121/BC-STP ngày01/8/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1271/SNV ngày29/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổsung nội dung của một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi banhành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi,cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm đ, điểm e khoản4 Điều 2, như sau:

“đ) Hướng dẫn ghichép, thực hiện cấp, thu nhận Sổ nhật ký khai thác thủy sản, Báo cáo khai thácthủy sản theo quy định của pháp luật;”

“e) Hướng dẫn, tổ chứcthực hiện kiểm tra, cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản, chứng nhận thủy sản khaithác trên địa bàn tỉnh.”

2. Sửa đổi điểm c, điểm g khoản5 Điều 2, như sau:

“c) Tổ chức hướng dẫn việcđăng ký tàu cá và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trên địa bàn tỉnh; tổ chức,kiểm tra việc thực hiện đánh dấu nhận biết tàu cá;”

“g) Xây dựng hệ thống thôngtin, lưu trữ trong lĩnh vực quản lý phương tiện nghề cá của tỉnh; quản lý, khaithác trạm bờ thông tin liên lạc, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lýnhà nước trong xét duyệt hỗ trợ, phòng ngừa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn người,phương tiện trên biển.”

3. Bổ sung điểm e khoản 6 Điều2, như sau:

“Tham mưu, hướng dẫn,tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ ngư dân trong các lĩnh vực được cấp có thẩmquyền giao theo quy định của pháp luật.”

4. Sửa đổi khoản 8 Điều 2,như sau:

“8. Thực hiện công tácthanh tra chuyên ngành theo quy định, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý các vi phạmthuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.”

5. Bổ sung khoản 4 Điều 4,như sau: “4. Phòng Thanh tra chuyên ngành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Cácnội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày21/4/2009 của UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệulực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợithủy sản tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Viết Chữ