ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT KHITHỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộtsố Điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Tờ trình số 358/TTr-STNMT ngày 30/7/2014 và Báo cáo thẩm địnhsố 139/BC-STP ngày 10/7/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.Nay ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất đểthực hiện dự án đầu tư đối với trường hợpkhu vực thu hồi đất có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền thu hồi đấtcủa Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm quyềnthu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện,thành phố.

2. Trường hợp khu vựcthực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên, thuộc trường hợp quy định tại Khoản1 Điều này thì Ủy ban nhân dân huyện,thành phố nơi có đất thực hiện dự án đầu tư quyết định thu hồi đất đối với phầndiện tích đất thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướngdẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổchức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KT văn bản QPPL);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KTN 4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng