ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 51/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘITẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tếngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đốivới đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 20279/TTr-SLĐTBXH-XH ngày 15 tháng12 năm 2014, Tờ trình số 13242/TTr-SLĐTBXH-XH ngày 06 tháng 7 năm 2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 6606/STP-VB ngày 24tháng 11 năm 2014, Công văn số 2881/STP-KTrVB ngày 09 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện cấp thẻbảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kývà bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhândân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Bảohiểm xã hội Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP (để b/c);
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội. TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: C
ác PVP;
- Phòng
VX, TCTMDV, TTCB;
- Lưu VT, (VX-TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

QUY TRÌNH

THỰC HIỆN CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI CỘNGĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Điều 1. Quy trình, thành phầnhồ sơ và cơ quan thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xãhội tại cộng đồng

1. Cấp mới, cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế:

a) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

b) Thành phần hồ sơ: thực hiện theoQuyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Thànhphố về ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tạiBảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 3894/TB-BTXH ngày 08tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về điều chỉnh quy trình tiếpnhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chếmột cửa.

c) Quy trình:

- Trên cơ sở Quyết định trợ cấp,thôi, ngừng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện rà soát, tham mưu Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện ban hành văn bản (kèm danh sách) đề nghị Bảohiểm xã hội quận, huyện cấp mới hoặc cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kểtừ khi tiếp nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Bảo hiểm xã hội quận,huyện cấp mới hoặc cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế cho đitượng và chuyển giao thẻ cấp mới hoặc gửi danh sách cắtgiảm đi tượng đã được xác nhận cho Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện.

- Căn cứ số thẻ bảo hiểm y tế cấpmới, cắt giảm hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyệnxây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế hiện diện của đốitượng.

Đi với trườnghợp cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng đang điều trị tại bệnh viện,Bảo hiểm xã hội quận, huyện thụ lý, giải quyết nhanh trong ngày làm việc.

2. Gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảohiểm y tế:

a) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, huyện và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

b) Thành phần hồ sơ: thực hiện theoQuyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 củaBảo hiểm xã hội Thành phố về ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảtheo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 3894/TB-BTXH ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về điềuchỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chếmột cửa.

c) Quy trình:

- Trên cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm ytế hiện diện của đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyệnđi chiếu với Bảo hiểm xã hội quận, huyện và tham mưu Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành văn bản (kèm danh sách) đềnghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện gia hạn giá trị sử dụng cho thẻ bảo hiểm y tếsang năm kế tiếp. Thời hạn gửi văn bản đề nghị đến Bảohiểm xã hội quận, huyện chậm nhất là ngày 10 tháng 12 hàng năm.

- Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm,Bảo hiểm xã hội quận, huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế đã đượcgia hạn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận thẻ bảohiểm y tế đã được gia hạn từ Bảo hiểm xã hội quận, huyện và chuyển giao về Ủyban nhân dân phường, xã, thị trấn để tổ chức cấp phát cho các đối tượng trướcngày 31 tháng 12 hàng năm.

Đối với những đối tượng đủ kiện kiệnđề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế trong năm (đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng), nhưng phát sinh sau ngày chốt danhsách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận,huyện và Bảo hiểm xã hội quận, huyện phối hợp cấp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cógiá trị đến ngày 31 tháng 12 của năm hiện tại; đồng thời Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện lập danh sách cấp thẻ bảo hiểmy tế có giá trị từ ngày 01 tháng 01 của năm kế tiếp chonhững đối tượng này.

Đối với trường hợp gia hạn, bổ sungthẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng đang điều trị tại bệnh viện, Bảo hiểm xãhội quận, huyện thụ lý, giải quyết nhanh trong ngày làm việc.

3. Điều chỉnh thông tin nhân thân,thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế:

a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dânphường, xã, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện và Bảohiểm xã hội quận, huyện.

b) Thành phần hồ sơ: thực hiện theoQuyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Thànhphố về ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tạiBảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 3894/TB-BTXH ngày 08tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về điều chỉnh quy trình tiếpnhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế mộtcửa.

c) Quy trình:

- Trên cơ sở rà soát, phát hiện saisót thông tin của sthẻ cấp mới, thẻ gia hạn do Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội quận, huyện chuyển giao hoặc từ việc tiếp nhận đơn đnghị điu chỉnhthông tin nhân thân, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu của đối tượng, Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn ban hành văn bản (kèm danh sách) đề nghị Bảo hiểmxã hội quận, huyện thực hiện các điều chỉnh, thay đổi.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc(đối với hồ sơ điều chỉnh thông tin nhân thân) và 04 ngày làm việc (đối với hồsơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu) kể từ khi tiếp nhận đề nghị của Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn, Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện các điềuchỉnh, thay đổi và chuyển giao thẻ bảo hiểm y tế. Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế đãđược điều chỉnh, thay đổi từ Bảo hiểm xã hội quận, huyện và tổ chức cấp phátcho đối tượng; đồng thời có văn bản (kèm danh sách) đề nghị Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện cập nhật vào cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tếhiện diện của đối tượng.

- Trên cơ sở văn bản đề nghị của Ủyban nhân dân phường, xã, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận,huyện cập nhật việc thay đổi, điều chỉnh vào cơ sở dữ liệuthẻ bảo hiểm y tế hiện diện của đối tượng.

Đối với trường hợp điều chỉnh thôngtin nhân thân, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cho những đối tượng đangđiều trị tại bệnh viện, Bảo hiểm xã hội quận, huyện thụ lý, giải quyết nhanhtrong ngày làm việc.

4. Cấp lại thẻbảo hiểm y tế do bị mất; cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do bị rách hoặc hỏng:

a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dânphường, xã, thị trấn và Bảo him xã hội quận, huyện.

b) Thành phần hồ sơ: thực hiện theoQuyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Thànhphố về ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tạiBảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 3894/TB-BTXH ngày 08tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về điều chỉnh quy trình tiếpnhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

c) Quy trình:

- Trên cơ sở đơn đề nghị cấp lại, cấpđổi thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng, Ủy ban nhân dânphường, xã, thị trấn ban hành văn bản (kèm danh sách) đnghị Bảo him xã hội quận, huyện thực hiện cấplại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

- Trong thời gian 04 ngày làm việc kểtừ khi tiếp nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Bảo hiểm xãhội quận, huyện thực hiện việc cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.

Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổithẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng đang điều trị tại bệnh viện, Bảo hiểm xãhội quận, huyện thụ lý, giải quyết nhanh trong ngày làm việc.

5. Thanh toán kinh phí mua thẻ bảohiểm y tế:

a) Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạchquận, huyện và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

b) Quy trình:

- Trên cơ sở kết quả đối chiếu, thốngnhất số liệu thẻ bảo hiểm y tế trong tháng giữa Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội quận, huyện và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, chậm nhất ngày 05 của thángsau, Bảo him xã hội quận, huyện gửi cho Phòng Tài chính -Kế hoạch quận, huyện:

+ Thông báo kinh phí thanh toán muabảo hiểm y tế trong tháng của từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

+ Biên bản thống nhất số liệu cấptrùng thẻ bảo hiểm y tế trong tháng của toàn quận, huyện (nếu có).

+ Bảng Tổng hợp kinh phí thanh toánmua thẻ bảo hiểm y tế trong tháng của toàn quận, huyện.

+ Tập tin dữ liệu các danh sách: đầukỳ các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế; tăng, giảm, trùng (nếu có) trong kỳ; lũykế cuối kỳ các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể tngày tiếp nhận đầy đủ các văn bản và tập tin dữ liệu nêu trên,Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện chuyển tiền mua thẻ bảo hiểm y tế trongtháng vào tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Điều 2. Trách nhiệm của cácSở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì phối hợp các Sở - ngànhliên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện trin khai công tácphân cấp việc thực hiện chế độ bảo him y tế cho đi tượng bảo trợ xã hội tại cộng đng. Thời gian các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ này bắt đầu từ ngày 01tháng 4 năm 2015.

b) Phối hợp với các Sở - ngành liênquan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quyđịnh pháp luật về chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộngđồng sau khi phân cấp.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố:

a) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận,huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ủy ban nhândân phường, xã, thị trấn thực hiện chế độ bảo hiểm y tếcho đi tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy trìnhđã phân cấp.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn choPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã,thị trấn việc rà soát, đối chiếu sđối tượng bảo trợ xãhội được cấp thẻ bảo hiểm y tế; cách tính kinh phí và phương thức thanh toánkinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế theo các quy định tài chính hiện hành.

c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn choPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã,thị trấn và Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện hồ sơ, thủ tục theo Quyếtđịnh số 2103/QĐ-BTXH ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Thành phố vềban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảohiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 3894/TB-BTXH ngày 08 tháng 12năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trảkết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

d) Hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện việc rà soát thẻ bảo hiểm y tếcấp trùng bằng phần mềm quản lý trên cơ sở danhsách đề nghị cấp mới, gia hạn thẻ do Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện chuyn sang.

đ) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hi quận, huyện thực hiện việc cập nhật, cung cấp thường xuyên những thôngtin về chế độ bảo hiểm y tế (cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và lựa chọn cơsở khám, chữa bệnh ban đầu; các chế độ khám, chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tếliên tục,.v.v...) cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn bằngnhiều hình thức phù hợp.

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn lập dựtoán, thẩm định quyết toán thu chi và bố trí ngân sách hàng năm để quận, huyệnthực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Ký kết với Bảo hiểm xã hội quận,huyện hợp đồng mua bảo hiểm y tế cho đi tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp Bảohiểm xã hội quận, huyện thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xãhội tại cộng đồng theo quy trình đã phân cấp. Trong quá trình phối hợp thựchiện cấp mới, gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xácnhững thông tin cần thiết cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện để phục vụ việc vậnhành chức năng lọc thẻ trùng trong phần mềm quản lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện côngtác thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tếvề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình cập nhậtdanh sách cấp thẻ bảo him y tế cho đối tượng, cần ràsoát, đối chiếu trước khi chuyển Bảo hiểm xã hội đề nghị cấp thẻ.

d) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạchquận, huyện lập dự toán, thực hiện quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đốivới khoản thu chi có liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợxã hội tại cộng đồng.

đ) Chỉ đạo Phòng Nội vụ quận, huyệntham mưu việc bố trí, tăng cường cán bộ thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đốitượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn quận, huyện./.