PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 51-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NAM NINH, KIM SƠN VÀ LÝ NHÂN, TỈNH HÀNAM NINH VÀ THÀNH LẬP XÃ NAM ĐIỀN THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG CÙNG TỈNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CPngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩnviệc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việchợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà NamNinh như sau:

Huyện Nam Ninh:

- Hợp nhất xã Trực Cát và xã TrựcThành thành một xã lấy tên là xã Cát Thành;

- Hợp nhất xã Trực Phương và xãTrực Định thành một xã lấy tên là xã Phương Định;

- Hợp nhất xã Trực Chính và xãTrực Nghĩa thành một xã lấy tên là xã Chính Nghĩa;

- Hợp nhất xã Nam Điền và xã NamXá thành một xã lấy tên là xã Điền Xá;

- Hợp nhất xã Nam Chấn và xã NamQuang thành một xã lấy tên là xã Hồng Quang;

- Hợp nhất xã Nam Tân và xã Nam Thịnhthành một xã lấy tên là xã Tân Thịnh;

- Hợp nhất xã Nam An và xã NamNghĩa thành một xã lấy tên là xã Nghĩa An;

Huyện Kim Sơn:

- Hợp nhất xã Chất Bình và xãHồi Ninh thành một xã lấy tên là xã Kim Bình;

- Hợp nhất xã Yên Mật và xã Yên Lạcthành một xã lấy tên là xã Kim Yên;

- Sáp nhập thôn Tuy Lập Hạ và thônTuy Lập Thượng của xã Yên Lộc vào xã Lai Thành;

- Sáp nhập thôn Nam Hải của xã VănHải vào xã Kim Mỹ.

Huyện Lý Nhân:

- Hợp nhất xã Nhân Phú và xãNhân Phúc thành một xã lấy tên là xã Phú Phúc;

- Hợp nhất xã Bảo Lý và xã ChungLý thành một xã lấy tên là xã Bắc Lý;

Điều 2. Thành lập một xã ởvùng kinh tế mới lấy tên là xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà NamNinh.

Điều 3. Ủy ban nhân dântỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân