HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 51-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT XÃ ĐỊNH CÔNG VÀ XÃ ĐỊNH THÀNH THUỘC HUYỆN THIỆU YÊN, TỈNH THANHHÓA THÀNH MỘT XÃ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc hợp nhất xã Định Công và xã Định Thành thuộc huyện Thiệu Yên, tỉnh ThanhHóa thành một xã lấy tên là xã Công Thành.

Điều 2. Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân