HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 51-HĐBT NGÀY 26-4-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG CỦA QUẬN 5 THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B- HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức của Chính Phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính các phường của quận 5 thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Sáp nhập phường 19 và phường 20 thành một phường lấy tên là phường 1.

Phường 1 có 91 tổ dân phố với 16.145 nhân khẩu.

Địa giới phường 1 ở phía đông giáp quận 1; phía tây giáp phường 5; phía nam giáp quận 8; phía bắc giáp phường 2.

2. Giải thể phường 21, phường 22, phường 23 và phường 24 để thành lập 3 phường, lấy tên là phường 2, phường 3 và phường 4.

a) Phường 2 có 75 tổ dân phố với 15.938 nhân khẩu.

Địa giới phường 2 ở phía đông giáp quận 1; phía tây giáp phường 7; phía nam giáp phường 1; phía bắc giáp phường 3.

b) Phường 3 có 44 tổ dân phố với 7.381 nhân khẩu.

Địa giới phường 3 ở phía đông giáp quận 1; phía tây giáp phường 8; phía nam giáp phường 2; phía bắc giáp phường 4.

c) Phường 4 có 72 tổ dân phố với 11.208 nhân khẩu.

Địa giới phường 4 ở phía đông giáp quận 1; phía tây giáp phường 9; phía nam giáp phường 3; phía bắc giáp quận 10.

3. Sáp nhập phường 17 và phường 18 lấy tên là phường 5.

Phường 5 có 86 tổ dân phố với 14.034 nhân khẩu.

Địa giới phường 5 ở phía đông giáp phường 1; phía tây giáp phường 6; phía nam giáp quận 8; phía bắc giáp phường 7.

4. Giải thể phường 13 cũ, phường 14 cũ và phường 16 cũ để thành lập 2 phường, lấy tên là phường 6 và phường 7.

a) Phường 6 có 57 tổ dân phố với 10.879 nhân khẩu.

Địa giới phường 6 ở phía đông giáp phường 5; phía tây giáp phường 10; phía nam giáp quận 8; phía bắc giáp phường 7.

b) Phường 7 có 71 tổ dân phố với 14.568 nhân khẩu.

Địa giới phường 7 ở phía đông giáp phường 2; phía tây giáp phường 11; phía nam giáp phường 5; phía bắc giáp phường 8.

5. Giải thể phường 11 cũ, phường 12 cũ và phường 15 cũ để thành lập 2 phường, lấy tên là phường 8 và phường 9.

a) Phường 8 có 67 tổ dân phố với 10.152 nhân khẩu.

Địa giới phường 8 ở phía đông giáp phường 3; phía tây giáp phường 11; phía nam giáp phường 7; phía bắc giáp phường 9.

b) Phường 9 có 59 tổ dân phố với 10.340 nhân khẩu.

Địa giới phường 9 ở phía đông giáp phường 4; phía tây giáp phường 12; phía nam giáp phường 8; phía bắc giáp quận 10.

6. Giải thể phường 7 cũ, phường 8 cũ và phường 9 cũ để thành lập 2 phường lấy tên là phường 10 và phường 11.

a) Phường 10 có 69 tổ dân phố với 10.733 nhân khẩu.

Địa giới phường 10 ở phía đông giáp phường 6; phía tây giáp phường 13 và phường 14; phía nam giáp quận 8; phía bắc giáp phường 11.

b) Phường 11 có 89 tổ dân phố với 12.763 nhân khẩu.

Địa giới phường 11 ở phía đông giáp phường 7 và phường 8; phía tây giáp phường 14; phía nam giáp phường 10; phía bắc giáp phường 12.

7. Giải thể phường 1 cũ, phường 2 cũ, phường 3 cũ, phường 4 cũ, phường 5 cũ, phường 6 cũ và phường 10 cũ để thành lập 4 phường lấy tên là phường 12, phường 13, phường 14 và phường 15.

a) Phường 12 có 36 tổ dân phố với 6.139 nhân khẩu.

Địa giới phường 12 ở phía đông giáp phường 9; phía tây giáp phường 15; phía nam giáp phường 11 và phường 14; phía bắc giáp quận 11.

b) Phường 13 có 60 tổ dân phố với 11.652 nhân khẩu.

Địa giới phường 13 ở phía đông giáp phường 10; phía tây giáp quận 6; phía nam giáp quận 8; phía bắc giáp phường 14.

c) Phường 14 có 95 tổ dân phố với 15.255 nhân khẩu.

Địa giới phường 14 ở phía đông giáp phường 10; phía tây giáp quận 6; phía nam giáp phường 13; phía bắc giáp phường 15.

d) Phường 15 có 82 tổ dân phố với 13.438 nhân khẩu.

Địa giới phường 15 ở phía đông giáp phường 12; phía tây giáp quận 6; phía nam giáp phường 14; phía bắc giáp quận 11.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, quận 5 có 15 phường.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)