SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành các mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ KHCN

________________

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 1 5/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ khoa học - Công nghệ và Bộ nội vụ; Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 14/02.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá V/v Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các mẫu dùng cho việc thẩm định thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Mẫu này thay thế các mẫu đã dùng trước đây để thẩm định mục tiêu, nội dung, và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Phát triển tiềm lực, Văn Phòng Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám Đốc

(Đã ký)

Trương Văn Nặm