ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 51/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NGÀNH CHIẾU CÓI TRỰC THUỘC LIÊNHIỆP HỢP TÁC XÃ TIỂU CÔNG NGHIỆP – THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu công nghiệp - thủ côngnghiệp và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay cho phépthành lập Liên hiệp hợp tác xã ngành chiếu cói (gọi tắt là Liên hiệp xã ngànhchiếu cói) trực thuộc Liên hiệp xã tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp thành phố.

Liên hiệp xã ngành chiếu cói làmột tổ chức liên hiệp sản xuất và kinh doanh gồm các hợp tác xã, tổ sản xuấtthuộc ngành chiếu cói toàn thành phố theo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi, vàquản lý dân chủ nhằm mục đích đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất laođộng, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng và ngân cao chất lượng mặt hàng, tăng thunhập cho xã viên.

Liên hiệp xã ngành chiếu cói cótư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng theoqui định của Nhà nước.

Vốn hoạt động của Liên hiệp xãngành chiếu cói do các hợp tác xã, tổ sản xuất là thành viên của Liên hiệp xãđóng góp lên, nếu thiếu thì được vay Ngân hàng, kinh phí cho bộ máy giúp việccủa Liên hiệp xã ngành chiếu cói do các hợp tác xã, tổ sản xuất thành viêntrích nộp.

Điều 2. - Tổ chức và hoạtđộng của Liên hiệp xã ngành chiếu cói theo điều lệ tạm thời do Đại hội đại biểucác hợp tác xã, tổ sản xuất ngành chiếu cói thông qua và được Liên hiệp xãthành phố phê duyệt. Điều lệ này không trái với chính sách, nguyên tắc của Nhànước về quản lý kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. - Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền , Chủnhiệm Liên hiệp xã thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố và Chủtịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công