ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và

tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TU ngày 10/7/1994 của Tỉnh ủy Lào Cai về phân công, phân cấp công tác tổ chức cán bộ;

Xét Tờ trình về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Giám đốc Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này ban Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trướng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng