ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 510-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 144 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CPngày 24/08/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệtban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nôngnghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 144(một trăm bốn mươi bốn) tiêu chuẩn Nhà nước về Trục gá; Đồ gá; Vít cấy; Đinhvít; Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt; Nhám bề mặt; Ổ trượt; Thân ổ lăn; Nắpổ lăn; Vòng chặn đầu trục; Bảng điện; Sản phẩm kỹ thuật điện; Nồi hơi và nồichưng nước; Ren tròn của đầu và đui đèn điện; Biến áp loa truyền thanh; Quạtđứng; Ba lát đèn ống; Điện trở; Tụ điện; Động cơ điêzen. Yêu cầu kỹ thuật; Bộchế hòa khí động cơ xăng; Thân xylanh và hộp trụy khuỷu; ống dẫn nguyên liệucao áp; Nắp xylanh; Nửa trục bánh xe dẫn động; Trục then hoa; Két làm mát dầu;Đĩa lò xo xúp páp; Ống lót xylanh bằng thép; Biển báo an toàn về điện. (Danhmục kèm theo quyết định này)[1].

Điều 2. Tùy theo hìnhthức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phảiđược nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quantrong cả nước.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc


[1] Không in danh mc.