ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÀ SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 củaChính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011 - 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tụchành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mục tiêu và kết quả của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

a) Rà soát 15 nhóm thủ tục hành chính, các quy định có liênquan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này; kịp thời phát hiện trình Ủyban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định,thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đảm bảo nguyên tắcvề quy định theo thẩm quyền; đảm bảo chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuânthủ thủ tục hành chính.

b) Rà soát các nhóm thủ tục hành chính, các quy định có liênquan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố là đơnvị chủ trì.

c) Rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quantheo Kế hoạch của Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Ủyban nhân dân phường - xã, thị trấn đã đề ra theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).

2. Kết quả rà soát:

a) Quyết định phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóathủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

b) Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, các quy địnhcó liên quan và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo thời gian quy định.

c) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất phương ánđơn giản hóa thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhândân quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố trực tiếp chỉ đạovà triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; Kế hoạch thực hiện ràsoát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủthuộc phạm vi chức năng quản lý theo ngành của các Sở, ban, ngành thành phố; hoànthành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đềra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cácquy định có liên quan; gửi báo cáo kết quả rà soát đến Phòng Kiểm soát thủ tụchành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 8 năm2012.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trực tiếpchỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại đơn vịđã đề ra; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được tổng hợp chung trong nộidung báo cáo định kỳ; thời gian gửi báo cáo trước ngày 10 của tháng cuối quý (báocáo của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn được tổng hợp trong báo cáo củaỦy ban nhân dân quận - huyện).

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Phòng Kiểmsoát thủ tục hành chính):

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành thành phốtrong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cácquy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; không tiếp nhận và trả lại, yêucầu rà soát lại kết quả không đạt mục tiêu đặt ra hoặc rà soát hình thức; đồngthời báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê bình các Sở,ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện không thực hiện nghiêm túcKế hoạch kèm theo Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố cóliên quan xem xét kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các Sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố xem xét, quyết định phương án đơn giản hóa thủ tục hànhchính, quy định có liên quan trong quý IV/2012 theo thẩm quyền; báo cáo kết quảrà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm2012.

 c) Đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dânquận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn việc thực hiện các Quyếtđịnh thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dânthành phố; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa,sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 4. Kế hoạch kèm theo Quyết định này được điềuchỉnh hoặc bổ sung theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này được sử dụng mứcchi từ nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhândân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các thành viên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Viện Nghiên cứu phát triển thành phố;
- Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực BCĐCCHC TP);
- Sở Tài chính;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP (Sở Nội vụ);
- Các cơ quan báo chí;
- Đài Truyền hình TP; Đài TNND TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; KTTV; KSTTHC (7 bản);
- Trung tâm tin học; Website TP;
- Lưu:VT, KSTTHC/H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂMNĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theoQuyết định số 510/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố)

Số TT

Tên/Nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Quản lý ngân sách nhà nước

1

Xét duyệt (thẩm định) và thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán

Sở Tài chính

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

2

Thẩm định dự toán cấp phát, quyết toán ngân sách hành chính sự nghiệp

Sở Tài chính

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

II

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Quản lý tài sản nhà nước

3

Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất)

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

4

Thẩm định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế giá thị trường

Sở Tài chính

Sở Xây dựng;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính -Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

III

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Đầu tư – Đất đai – Xây dựng

1

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính -Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

2

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

3

Cấp giấy phép quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

4

Cung cấp thông tin quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

5

Cấp chứng chỉ quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

6

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn; các đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn; quy hoạch chung khu công nghiệp (quy mô > 500ha) (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

7

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

8

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

9

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, các đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn, quy hoạch chung các khu chức năng đô thị đã được phê duyệt nhiệm vụ (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

10

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu công nghiệp (quy mô > 500ha) (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

11

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (không thuộc chức năng cụm, khu công nghiệp) (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

12

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

13

Thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng (Lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

14

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

15

Cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

16

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

17

Cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

18

Cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

19

Cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

20

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

21

Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

22

Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

23

Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Sở Xây dựng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

24

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

25

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

26

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

27

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

28

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

29

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

30

Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở (quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ)

Sở Xây dựng

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

31

Giao đất, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành có liên quan;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

32

Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

33

Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành có liên quan;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

34

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

35

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Ban Quản lý Khu công nghệ cao

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

36

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500

Ban Quản lý Khu công nghệ cao

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

37

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Ban Quản lý Đô thị - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Sở Quy hoạch - Kiến trúc;

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

38

Thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Ban Quản lý Đô thị - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

39

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Ban Quản lý Đô thị - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

40

Thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Ban Quản lý Đô thị - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

IV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Hành chính tư pháp

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

2

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

Tháng 02/2012

Tháng 5/2012

V

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

1

Thành lập tổ chức hành chính sự nghiệp

Sở Nội vụ

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

2

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất (tổ chức lại) tổ chức hành chính, sự nghiệp

Sở Nội vụ

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

3

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính, sự nghiệp

Sở Nội vụ

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

4

Đổi tên tổ chức hành chính, sự nghiệp

Sở Nội vụ

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

5

Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ tổ chức hành chính, sự nghiệp

Sở Nội vụ

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

6

Giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp

Sở Nội vụ

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

VI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Lao động nước ngoài

1

Cấp phép lao động cho người nước ngoài

Ban Quản lý Khu công nghệ cao

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân TP

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

VII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Việc làm

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép giới thiệu việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

2

Đăng ký làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

3

Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

VIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Dạy nghề

1

Thủ tục, quy định có liên quan về cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, doanh nghiệp sử dụng người tàn tật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký hoạt động dạy nghề

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

3

Thành lập cơ sở dạy nghề

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

IX

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Thành lập, giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

X

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Dược - Mỹ phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

3

Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

4

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

5

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành nhà thuốc tốt (GPP)”

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

6

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành nhà thuốc tốt (GPP)”

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

7

Gia hạn Giấy chứng nhận “Thực hành nhà thuốc tốt (GPP)”

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

8

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)”

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

9

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)”

Sở Y tế

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

10

Gia hạn Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)”

Sở Y tế

Tháng 02/2012

Tháng 7/2012

XI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính về Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục

1

Thành lập trường phổ thông tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

2

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

3

Thành lập trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

4

Thành lập chi nhánh, chuyển địa điểm trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

5

Gia hạn giấy phép dạy học trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

XII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Thực hiện hồ sơ chuyển trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

3

Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02/2012

Tháng 8/2012

XIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Năng lượng

1

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Sở Công thương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

2

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

3

Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ khi di dời công trình điện

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

4

Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời - tái lập công trình điện

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

XIV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Xúc tiến thương mại

1

Ðăng ký thực hiện khuyến mại

Sở Công thương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

2

Ðăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Sở Công thương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 9/2012

XV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan về Thương mại quốc tế

1

Đăng ký hội nghị khách hàng, hội thảo và phòng trưng bày sản phẩm văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công thương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

2

Ðăng ký hoạt động của các Văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa - giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2006/N Ð-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ)

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

3

Ðăng ký lại khi được gia hạn giấy phép của các Văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa - giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2006/N Ð-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ)

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

4

Thanh lý Văn phòng đại diên ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa - giáo dục, chứng khoán hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

5

Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công thương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012

6

Ðăng ký thay đổi hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công thương

Tháng 02/2012

Tháng 10/2012