ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5103/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ, HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚCNGOÀI VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤTVÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban quản lý các khu chế xuất và côngnghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 2587/TTr-BQL ngày 22 tháng 9 năm2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 4487/STP-KSTT ngày 20 tháng 8 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành vàthủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Đầu tư nước ngoài và Môitrường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu chế xuất và côngnghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban quản lý các khuchế xuất và công nghiệp Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Trang web TP);
- TT Tin học TP; Trung tâm Công báo TP;
- Lưu: VT, (CCHC/Đ).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦABAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số5103/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mới

I. Lĩnh vực đầu tư của nước ngoài

1.

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006.

Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2.

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006.

3.

Thủ tục đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006.

II. Lĩnh vực môi trường

1.

Thủ tục Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trong các khu chế xuất và khu công nghiệp.

- Các văn bản ủy quyền của các Quận-huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Tân, Thủ Đức, Tân Phú và Quận 7) ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2.

Thủ tục Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3.

Thủ tục Xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ

STT

S h sơ TTHC3

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực đầu tư của nước ngoài

1.

T-HCM- 116892-TT

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

II. Lĩnh vực môi trường

1.

T-HCM-041742-TT

Thủ tục Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

2.

T-HCM-041772-TT

Thủ tục xác nhận Đề án bảo vệ môi trường.

3.

T-HCM-041792-TT

Thủ tục Xác nhận hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 5103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh