THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐỀ XUẤT HỢP TÁC KỸ THUẬT CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn s 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp hp tác kỹ thuật tài khoá 2016 với các nội dung Dự án tại mục II công văn số 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016 nêu trên. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 7 mục II), yêu cầu cơ quan chủ quản Dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cp hp tác kỹ thuật tài khóa 2016 cho các Dự án được phê duyệt nêu trên./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tưng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
-y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).GT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc