ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 512/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC LỖ Ồ, HUYỆN BÌNH SƠN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/1/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bản qui định tạm thời một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 146/2001/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 60/TTr-BQLDA ngày 06/12/2005, của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 1045/UBND ngày 07/12/2005 về việc thẩm định và phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Hồ chứa nước Lỗ Ồ huyện Bình Sơn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 182/TTr-SKHĐT ngày 23/02/2006 về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Hồ chứa nước Lỗ Ồ huyện Bình Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Hồ chứa nước Lỗ Ồ huyện Bình Sơn với các nội dung chính sau:

Tổng chi phí chuẩn bị đầu tư:

195.703.000

đồng

(Một trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm lẻ ba ngàn đồng)

Trong đó:

a. Khảo sát địa hình:

97.161.000

đồng

b. Khảo sát địa chất:

69.906.000

đồng

c. Lập dự án đầu tư

27.436.000

đồng

d. Lệ phí thẩm định

1.200.000

đồng

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để thực hiện việc cấp phát, thanh quyết toán vốn chuẩn bị đầu tư cho giá trị khối lượng hoàn thành của công trình ghi tại Điều 1.

Các số liệu về khảo sát địa hình, địa chất phải được tiếp tục sử dụng vào giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công và khi thanh toán không được trùng lặp trong các giai đoạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, Thủ trưởng các Sở Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Nhi