ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 512-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 30 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CPngày 24/08/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệtban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nôngnghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 30(ba mươi) tiêu chuẩn Nhà nước về tài liệu thiết kế; Trục thu công suất có tốcđộ quay 1000 v/ph của máy kéo và máy nông nghiệp; Khớp nối đường ống thủy lựcvị trí và phương pháp lắp; Phanh masát. Đệm của phanh. Kích thước: Phụ tùngđường ống tàu thuyền. Các loại van.

Điều 2. Tùy theo hìnhthức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phảiđược nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quantrong cả nước.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc