UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 512-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai bảo hiểm sinh mạng cá nhân tại thành phố Hải Phòng

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Hội đồng Chính Phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 51-TC/BH ngày 17/2/1990 của Bộ Tài chính cho phép Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam tiến hành bảo hiểm sinh mạng cá nhân;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty bảo hiểm Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho triển khai bảo hiểm sinh mạng cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong 2 năm đầu tiên tiến hành chủ yếu ở các phường nội thành, các điểm tập trung dân cư và sẽ mở rộng dần diện bảo hiểm vào các năm sau.

Điều 2. Nghiệp vụ bảo hiểm sinh mạng cá nhân nói trên được thực hiện căn cứ theo qui tắc bảo hiểm và biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 3. Giao cho Công ty bảo hiểm Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị hữu quan tổ chức tực hiện tốt bảo hiểm sinh mạng cá nhân trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công ty bảo hiểm, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các đơn vị hữu quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An