ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5124/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 01 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢHỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPLUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quyphạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờtrình số 252/TTr-TP ngày 01 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay công bố kết quả hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dânhuyện Hóc Môn theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật(theo danh mụcđính kèm).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân huyệnchịu trách nhiệm đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trêntrang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND huyện; Thủtrưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theoThông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chitiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chỉnh phủ về ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA (31/12/2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

NĂM 2009

1

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

13/01/2009

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2009

20/01/2009

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

2

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Quyết định về ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại UBND huyện Hóc Môn

30/01/2009

3

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

16/3/2009

Quyết định về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Hóc Môn

24/3/2009

4

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

02/4/2009

Về tổng kết 05 năm thực hiện NĐ 119/2004/NĐ-CP về công tác giáo dục - quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ và các địa phương, gắn với sơ kết Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới

09/4/2009

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

5

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

22/4/2009

Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009

29/4/2009

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

6

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

05/5/2009

Quyết định về Đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

12/5/2009

7

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

16/6/2009

Hết hiệu lực do Ban hành QĐ thay thế số 02/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

8

Quyết định

08/2009/ QĐ-UBND 12/6/2009

Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/6/2009

9

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

12/6/2009

Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

19/6/2009

10

10/2009/CT-UBND

20/7/2009

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách năm 2010

27/7/2010

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

11

Chỉ thị

11/2009/CT-UBND 17/8/2010

Chỉ thị về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn

24/8/2009

12

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 11/11/2009

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn

18/11/2009

NĂM 2010

13

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

02/6/2010

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện

09/6/2010

14

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND-Mật

12/01/2010

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010

19/01/2010

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

15

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hóc Môn

22/10/2010

16

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

21/12/2010

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010

28/12/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 03/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

17

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

30/12/2010

Về xây dựng hộ, nhóm, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự

06/01/2011

18

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND -M

20/01/2010

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010

27/01/2011

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

NĂM 2011

19

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND 25/01/2011

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011

31/01/2011

Hết hiệu lực do ban hành Chỉ thị mới

20

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND 08/02/2011

Về việc tuyển chọn Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 và Cán bộ công chức đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2011

15/02/2011

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 03/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

21

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND 12/8/2011

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/8/2011

22

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND 19/12/2011

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2012

26/12/2011

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

NĂM 2012

23

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

15/3/2012

Về phối hợp, hỗ trợ tích cực cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012- 2017

22/3/2012

Theo Quyết định công bố số 07/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

24

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND 03/4/2012

Về việc tuyển chọn Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 và Cán bộ công chức đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2012

10/4/2012

Hết hiệu lực theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

25

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND 20/7/2012

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn

27/7/2012

26

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND 17/8/2012

Quyết định Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hóc môn

24/8/2012

NĂM 2013

27

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

09/01/2013

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

16/01/2013

Hết hiệu lực do ban hành Chỉ thị mới

28

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 20/3/2013

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

27/3/2013

29

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND 04/7/2013

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức

11/7/2013

30

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND 03/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân - huyện Hóc Môn

10/9/2013

31

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND 23/9/2013

Về một số giải pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện

30/9/2013

Tổng số2: 31 văn bản

Mẫusố: 05

Banhành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA THUỘCLĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ ĐẦU HỆTHỐNG HÓA (31/12/2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2009

1

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

13/01/2009

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2009

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

2

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND 02/4/2009

Về tổng kết 05 năm thực hiện NĐ 119/2004/NĐ-CP về công tác giáo dục - quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ và các địa phương, gắn với sơ kết Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới

Kết thúc hoạt động

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

3

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND 22/4/2009

Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009

Kết thúc hoạt động

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

4

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

Ban hành QĐ thay thế số 02/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

Ngày Quyết định thay thế có hiệu lực thi hành

5

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND

20/7/2009

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách năm 2010

Kết thúc hoạt động

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

NĂM 2010

6

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND -Mật

12/01/2010

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

7

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND 21/12/2010

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010

Ban hành Chỉ thị mới

Hết hiệu lực theo Quyết định công bố số 03/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

8

Chỉ thị

05/2010/CT- UBND-Mật

20/01/2010

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

NĂM 2011

9

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

25/01/2011

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành

10

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

08/02/2011

Về việc tuyển chọn Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 và Cán bộ công chức đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2011

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012

NĂM 2012

11

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

15/3/2012

Về phối hợp, hỗ trợ tích cực cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017

Kết thúc hoạt động

Theo Quyết định công bố số 07/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

12

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND 03/4/2012

Về việc tuyển chọn Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 và Cán bộ công chức đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2012

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

13

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND 19/12/2011

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2012

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành và theo Quyết định công bố số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

NĂM 2013

14

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

09/01/2013

Thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên 2013

Ban hành Chỉ thị mới

Khi hoàn thành

Tổng số3: 14 văn bản

Mẫusố: 06

Banhành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BANNHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN TRONG KỲ ĐẦU HỆ THỐNG HÓA (31/12/2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú4

NĂM 2009

1

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

23/1/2009

Quyết định về ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại UBND huyện Hóc Môn

30/01/2009

2

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

16/3/2009

Quyết định về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Hóc Môn

24/3/2009

3

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

05/5/2009

Quyết định về Đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

12/5/2009

4

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

12/6/2009

Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/6/2009

5

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

12/6/2009

Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

19/6/2009

6

Chỉ thị

11/2009/CT-UBND

17/8/2010

Chỉ thị về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hóc Môn

24/8/2009

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

11/11/2009

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn

18/11/2009

NĂM 2010

8

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

02/6/2010

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện

09/6/2010

9

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hóc Môn

22/10/2010

10

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

30/12/2010

Về xây dựng hộ, nhóm, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự

06/01/2011

NĂM 2011

11

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

12/8/2011

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/8/2011

NĂM 2012

12

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Mon

27/7/2012

13

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

17/8/2012

Quyết định Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hóc môn

24/8/2012

NĂM 2013

14

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 20/3/2013

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

27/3/2013

15

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND 04/7/2013

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức

11/7/2013

16

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND 03/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân - huyện Hóc Môn

10/9/2013

17

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND 23/9/2013

Về một số giải pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện

30/9/2013

Tổng số5: 17 văn bản1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thốnghóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thi ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc vănbản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”

2 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệthống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyênđề lĩnh vực, địa bàn

3 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệthống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyênđề, lĩnh vực, địa bàn

4 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thốnghóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thi ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc vănbản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”

5 Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệthống hóa hoặc tổng rà soát hệ thống văn bản hoặc rà soát văn bản theo chuyênđề, lĩnh vực, địa bàn.