BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hướng dẫn đấu thầu các hợp đồng do AFD tài trợ tại nước ngoài tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Thỏa ước tài trợ số CVN 1132 01 B ngày 09 tháng 4 năm 2013 giữa Cơ quan phát triển Pháp và Bộ Kế hoạch và đầu tư, đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 6247/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Cơ quan Phát triển Pháp về việc tài trợ cho Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ" cho Cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương, Chủ dự án là Cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Văn bản số D79 ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Cơ quan Phát triển Pháp gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc chấp thuận tài trợ Dự án tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng Quỹ Tăng cường năng lực thương mại (FRCC);

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường";

Căn cứ Quyết định 2947/QĐ-BCT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Căn cứ Quyết định số 4641/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Căn cứ Văn bản số D552 ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Cơ quan phát triển Pháp về việc cho ý kiến không phản bác đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại Tờ trình số 2028/TTr-QLTT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường và Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Hợp tác quốc tế, thành viên Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, QLTT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Thắng Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”

(kèm theo Quyết định số 5125 /QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016)

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

243.605

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

06 tháng

2

Mua sắm thiết bị cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

40.260

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

3

Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng

28.153

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Dịch vụ kiểm toán

10.000

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu

322.018

EUR

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai nghìn không trăm mười tám euro)