ỦY BAN NHÂN DÂN T HÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5130/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HOÀN KIẾM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm;

Căn cứ Văn bản số 333/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 của HĐND Thành phố về việc thống nhấtđiều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6912/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 18 tháng 7 năm 2016 và Báo cáo số 8572/BC-STNMT ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm là 01 dự án; diện tích 0,12 ha(Phụ lục 01 kèm theo).

2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm là: 01 dự án; diện tích là: 0,120 ha lục 03 kèm theo) phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Thành phố.

3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tổng diện tích đất tự nhiên

528,76

1

Đất nông nghiệp

NNP

15,76

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

15,76

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

512,99

2.1

Đất quốc phòng

CQP

14,29

2.2

Đất an ninh

CAN

6,17

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,47

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,82

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

152,12

2.6

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

12,79

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

157,57

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,75

2.9

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

11,22

2.10

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

4,82

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,79

2.12

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,06

2.13

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,85

2.14

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,53

2.15

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

89,45

2.16

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

4,27

3

Đất chưa sử dụng

CSD

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHQuốc Hùng

PHỤ LỤC 01

CÁC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HOÀN KIẾM: 5130/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết số 13/NQ- HĐND

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;..)

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội số 2 (ga ngầm C8)

DGT

BQL Đường sắt đô thị

0.12

0.12

Hoàn Kiếm

Hàng Mã

Xác định lại thuộc địa bàn quận Ba Đình

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ 2016

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tổng

0.12

0.12

PHỤ LỤC 03

DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HOÀN KIẾM
(Kèm theo Quyết định số: 5130/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết số 13/NQ- HĐND

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh Huyện

Địa danh Xã

1

Dự án GPMB tại số 36A phố Trần Hưng Đạo (thuộc phường Phan Chu Trinh) và 43F-47C phố Ngô Quyền (thuộc phường Hàng Bài)

DGD

UBND quận Hoàn Kiếm

0.1200

0.1200

Hoàn Kiếm

Phan Chu Trinh, Hàng Bài

QĐ số 672/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Dự án GPMB tại số 36A Trần Hưng Đạo nay là GPMB số 36A Trần Hưng Đạo và 43F-47C phố Ngô Quyền

Tổng

0.1200

0.00

0.1200