ỦY BAN NHÂN DÂN T HÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5147/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 56136/CT- THNVDT ngày 29 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau:

1/ Đ/c Thái Dũng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội - Tổ trưởng.

2/ Đ/c Phạm Công Bình - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó tổ trưởng.

3/ Đ/c Đặng Văn Hiền - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội - Thành viên.

4/ Đ/c Lê Văn Tâng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên.

Các Thành viên Bộ phận thường trực có trách nhiệm cử cán bộ và chuyên viên của đơn vị mình tham gia trực tiếp giúp việc Bộ phận thường trực trong triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Trường hợp Thành viên Bộ phận thường trực có tên trên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm cử người khác thay thế thực hiện nhiệm vụ của thành viên của Tổ thường trực và báo cáo về UBND Thành phố để ban hành quyết định kiện toàn Bộ phận.

Điều 2. Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các sở, ngành quản lý các loại phí chuyển sang giá dịch vụ lập phương án giá gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố ban hành quyết định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Giá, Luật Phí và lệ phí.

- Theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để quản lý việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ở các cơ sở.

- Định kỳ, thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí; Kịp thời phản ánh những vướng mắc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên và các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao về phí, lệ phí.

Các thành viên Bộ phận thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sự phân công của Lãnh đạo Tổ.

Các Thành viên trong Tổ có trách nhiệm thống nhất ban hành quy chế làm việc của Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí theo quy định.

Bộ phận thường trực tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động của Bộ phận thường trực gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND Thành phố quyết định; Quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; các thành viên có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VP: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- VPUB: PCVP T.V.Dũng, các phòng CV;
- TT Tin học Công báo TP, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHDoãn Toản