UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công, phân cấp cho

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung ngày 14/6/2005; Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/02/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 5/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 09/03/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 973/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trực tiếp thực hiện các nội dung công việc liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành thuộc Tỉnh theo các quy định của Nhà nước trên địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trừ một số công việc được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2.

1. Các công việc không phân cấp:

1.1. Chủ trương đầu tư các dự án tại Khu kinh tế.

1.2. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB Nhà nước.

1.3. Thẩm định, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị trong Khu kinh tế.

1.4. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn Khu kinh tế.

1.5. Thẩm định, phê duyệt dự án và quyết toán dự án nhóm A bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

1.6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.7. Thông qua phương án kiến trúc (công việc này BQL Khu Kinh tế phối hợp với Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tổ chức thông qua báo cáo UBND tỉnh trước khi cho phép triển khai thực hiện).

1.8. Các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh tại điều 28 Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô(việc tổ chức thẩm định do BQL Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chủ trì tham mưu).

2. Đối với các thủ tục thuộc công việc nêu trên (mục 1. điều này), giao BQL Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô làm cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hoàn tất các thủ tục thẩm định hồ sơ để chuyển hồ sơ hoàn chỉnh cho sở chuyên ngành thụ lý trình UBND tỉnh; BQL Khu Kinh tế chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung và tính hợp pháp của hồ sơ.

Điều 3. Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc được phân công, phân cấp tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện