UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 515 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1995

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục thuế, Sở Tài chính có tham khảo ý kiến của một số ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. .Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 1995 là 1.800đ/kg thóc (một nghìn tám trăm đồng) và được thực hiện từ ngày 28/4/1995.

- Trong quá trình thực hiện nếu giá thóc thị trường tăng, giảm trên 20% so với giá hiện nay thì Cục thuế và Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh lại giá cho phù hợp.

Điều 2. Cục thuế có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông lâm nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách