ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5151/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNHCỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (QUY HOẠCH PHÂN KHU) TỶ LỆ1/2000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯỜNG LINH TRUNG - LINH TÂY, QUẬN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về điều chỉnhquy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm định, phê duyệt quyhoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về điều chỉnhquy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cắm mốcgiới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5759/QĐ-UBND ngày 12 tháng11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng quận Thủ Đức đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 11 tháng3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án thiết kế đô thị riêngtỷ lệ 1/2000 và Quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan Trục đườngTân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (trục đường Phạm Văn Đồng);

Căn cứ Công văn số 7878/UBND-PCNC ngày 18 tháng12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sử dụng đất của Công ty cổphần A74 tại khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờtrình số 2565/TTr-SQHKT ngày 05 tháng 8 năm 2014 về trình phê duyệt điều chỉnhcục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phânkhu) Khu dân cư liên phường Linh Trung - Linh Tây, quận Thủ Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư liênphường Linh Trung - Linh Tây, quận Thủ Đức với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnhcục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch:18,57 ha (theo ranh thực tế).

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:Gồm các ô phố có ký hiệu II-1, II-2, II-3, II-4, V-1có chức năng đấtdân cư xây dựng mới, đất ở cao tầng, đất giáo dục, đất cơ sở sản xuất và cáctuyến đường quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000Khu dân cư liên phường Linh Trung - Linh Tây, quận Thủ Đức đã được Ủy ban nhândân quận Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3năm 2010. Khu đất nêu trên thuộc địa bàn phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

+ Phía Đông Bắc giáp đường Đào Trinh Nhất;

+ Phía Đông Nam giáp khu dân cư và có đường PhạmVăn Đồng (dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) cắt ngang quakhu đất;

+ Phía Tây Bắc giáp đường Đ6 (tiếp giáp Thị trấn DĩAn, Tỉnh Bình Dương);

+ Phía Tây Nam giáp đường Trịnh Phong Đáng.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

+ Đường Phạm Văn Đồng (dự án đường Tân Sơn Nhất - BìnhLợi - Vành đai ngoài): lộ giới 60m;

+ Đường Đào Trinh Nhất: lộ giới 20m;

+ Đường Trịnh Phong Đáng: lộ giới 20m;

+ Đường Đ6: lộ giới 27m.

Điều chỉnh hướng tuyến đường Đ1 về sát ranh đất củaCông ty Cổ phần A74 để phần diện tích đất tái bố trí lại cho Công ty Cổ phần A74không bị chia cắt. Do đó, có sự thay đổi diện tích các ô phố có liên quan(II-2, II-3, II-4).

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quyhoạch: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

4. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

* Bản sao các bản đồ quy hoạch của đồ án quy hoạch chitiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt;

* Bản đồ vị trí, giới hạn ô đường, khu vực cần điềuchỉnh cục bộ (trích từ bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được phê duyệt);

* Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo phươngán điều chỉnh (thể hiện khu vực điều chỉnh cục bộ và khu vực tiếp cận).

5. Lý do điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Xác định tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtchủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội trong khu vực điều chỉnh quy hoạch.

- Chuyển đổi chức năng đất ở thành một phần đấtcông nghiệp hiện hữu - cơ sở sản xuất để bố trí lại cho Công ty Cổ phần A74 mộtphần diện tích đất tương ứng với phần diện tích đất có nhà xưởng thuộc sở hữucủa Công ty và đang được Công ty trực tiếp khai thác có hiệu quả; và một phầnthành khu công trình dịch vụ công cộng phục vụ khu vực.

6. Nội dung điều chỉnh:

a) Về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu sửdụng đất quy hoạch đô thị:

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT XD đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu)

Chức năng sử dụng đất

Ô phố ký hiệu II-1

Đất ở cao tầng (Khu ở xây dựng mới)

Ô phố ký hiệu II-1

Đất ở cao tầng (Khu ở xây dựng mới)

Ô phố ký hiệu II-2

Đất giáo dục (Trường PTCS - cấp 1 - 2)

Ô phố ký hiệu II-2

Đất giáo dục (Trường PTCS - cấp 1 - 2)

Ô phố ký hiệu II-3

Đất cơ sở sản xuất

Ô phố ký hiệu II-3

Đất cơ sở sản xuất

Ô phố ký hiệu II-4

Đất ở xây dựng mới

Ô phố ký hiệu II-4A

Đất ở xây dựng mới

Ô phố ký hiệu II-4B

Đất cơ sở sản xuất

Ô phố ký hiệu V-1

Đất ở xây dựng mới

Ô phố ký hiệu V-1B

Đất công trình công cộng

Ô phố ký hiệu V-1A

Đất cơ quan phòng cháy chữa cháy

Đất giao thông

Đất giao thông

Diện tích (ha)

Ô phố ký hiệu II-1

1,29

Ô phố ký hiệu II-1

1,29

Ô phố ký hiệu II-2

3,19

Ô phố ký hiệu II-2

3,13

Ô phố ký hiệu II-3

2,64

Ô phố ký hiệu II-3

2,32

Ô phố ký hiệu II-4

3,09

Ô phố ký hiệu II-4A

1,66

Ô phố ký hiệu II-4B

3,22

Ô phố ký hiệu V-1

0,92

Ô phố ký hiệu V-1B

0,25

Ô phố ký hiệu V-1A

0,7

Đất giao thông

6,07

Đất giao thông

6,0

Tổng cộng

17,2

Tổng cộng

18,57

Dân số (người)

Ô phố ký hiệu II-1

327

Ô phố ký hiệu II-1

327

Ô phố ký hiệu II-2

Ô phố ký hiệu II-2

Ô phố ký hiệu II-3

Ô phố ký hiệu II-3

Ô phố ký hiệu II-4

783

Ô phố ký hiệu II-4A

294

Ô phố ký hiệu II-4B

Ô phố ký hiệu V-1

233

Ô phố ký hiệu V-1B

Ô phố ký hiệu V-1A

Mật độ xây dựng (%)

Ô phố ký hiệu II-1

30 ÷ 35

Ô phố ký hiệu II-1

30 ÷ 35

Ô phố ký hiệu II-2

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu II-2

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu II-3

50 ÷ 60

Ô phố ký hiệu II-3

50 ÷ 60

Ô phố ký hiệu II-4

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu II-4A

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu II-4B

50 ÷ 60

Ô phố ký hiệu V-1

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu V-1B

35 ÷ 40

Ô phố ký hiệu V-1A

35 ÷ 40

Tầng cao (tầng)

Ô phố ký hiệu II-1

5 ÷ 18

Ô phố ký hiệu II-1

5 ÷ 18

Ô phố ký hiệu II-2

2 ÷ 4

Ô phố ký hiệu II-2

2 ÷ 4

Ô phố ký hiệu II-3

1 ÷ 2

Ô phố ký hiệu II-3

1 ÷ 2

Ô phố ký hiệu II-4

3 ÷ 18

Ô phố ký hiệu II-4A

3 ÷ 18

Ô phố ký hiệu II-4B

1 ÷ 2

Ô phố ký hiệu V-1

3 ÷ 12

Ô phố ký hiệu V-1B

1 ÷ 7

Ô phố ký hiệu V-1A

1 ÷ 7

Hệ số sử dụng đất

Ô phố ký hiệu II-1

1,05 ÷ 6,0

Ô phố ký hiệu II-1

1,05 ÷ 6,0

Ô phố ký hiệu II-2

0,6 ÷ 1,6

Ô phố ký hiệu II-2

0,6 ÷ 1,6

Ô phố ký hiệu II-3

0,5 ÷ 0,6

Ô phố ký hiệu II-3

0,5 ÷ 1,8

Ô phố ký hiệu II-4

1,05 ÷ 4,0

Ô phố ký hiệu II-4A

1,05 ÷ 4,0

Ô phố ký hiệu II-4B

0,5 ÷ 1,8

Ô phố ký hiệu V-1

1,05 ÷ 3,5

Ô phố ký hiệu V-1B

0,35 ÷ 3,2

Ô phố ký hiệu V-1A

0,35 ÷ 3,2

b) Về lộ giới các tuyến đường có liên quan:

Số thứ tự

Tên đường

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT XD đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu)

Lộ giới (m)

Mặt cắt ngang
(m)

Lộ giới
(m)

Mặt cắt ngang (m)

01

Đường Đ1

20

4 - 12 - 4

20

4 - 12 - 4

02

Đường Đ2

16

4 - 8 - 4

13

3 - 7 - 3

- Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Việc điều chỉnh cụcbộ quy hoạch này không ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án, vẫn giữnguyên các nội dung theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

7. Các điểm lưu ý:

- Về tầng cao: số tầng bao gồm các tầng được quyđịnh tại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ xây dựngban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - QCVN 03: 2012/BXD .

- Về chiều cao xây dựng: Trong quá trình triển khaicác dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, phải tuân thủ theo quyđịnh tại Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùngtrời tại Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liênquan.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dânquận Thủ Đức và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các sốliệu trong hồ sơ, bản vẽ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đôthị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư liên phường Linh Trung - LinhTây, quận Thủ Đức.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dânquận Thủ Đức có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ Đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường Linh Trung - LinhTây, quận Thủ Đức những nội dung điều chỉnh nêu trên theo quy định. Trong quátrình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểmsoát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) dođiều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật,hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phùhợp với nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và các nộidung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt,Ủy ban nhân dân quận Thủ Đúc phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệmcông bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị tỷ lệ 1/2000 này theo quy định.

- Công tác cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnhcục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 nàythực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủyban nhân dân thành phố..

Điều 3. Quyết định này đính kèm các bản vẽ điềuchỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạchphân khu) Khu dân cư liên phường Linh Trung - Linh Tây, quận Thủ Đức được nêutại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốcSở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởngViện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngLinh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Tây, quận Thủ Đức và các đơnvị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, Các PCT;
- Thanh tra Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín