BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI BỂ TIÊU NĂNG TRÀN XẢ LŨ DỰ ÁN: HỒ TẢ TRẠCH, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 790/QĐ-TTg ngày 28/06/2001 phê duyệt BCNCKT dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 416/QĐ-BNN-XD ngày 24/02/2010 phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3223/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2007 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ văn bản số 2610/BNN-XD ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét Tờ trình 42/TT-BAN5 -KH ngày 15/02/2011 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (Ban 5) xin phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bể tiêu năng Tràn xả lũ, Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại Báo cáo thẩm định số 162/XD-CĐ ngày 01/3/2011),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Gói thầu kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bể tiêu năng Tràn xả lũ, dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính sau:
- Tên gói thầu: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bể tiêu năng Tràn xả lũ.
- Giá gói thầu: Tạm tính: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ (lấy trong chi phí dự phòng của dự án).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2011.
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Điều 2.Quyết định này điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể tại Quyết định số 3223/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Yêu cầu Giám đốc Ban 5 (chủ đầu tư), Tư vấn thiết kế căn cứ đề cương, dự toán kiểm tra kỹ thành phần khối lượng thực sự cần kiểm tra để tiết kiệm kinh phí và phù hợp với tiến độ thi công tại hiện trường. Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt đề cương, dự toán theo đúng quy định trước khi thực hiện chỉ định thầu.
Việc chỉ định thầu thực hiện theo các quy định hiện hành, tuân thủ theo Điều 41 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, khoản 3 Điều 20 Luật Đấu thầu và phải đảm bảo việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu (thực hiện giảm tiết kiệm ≥ 3% giá gói thầu).
Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc Nhà nước TT-Huế;
- Lưu: VT, XD
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?